Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Evanjeliá dostatočne dosvedčujú, akú telesnú i duchovnú starostlivosť venoval chorým Pán a ako ju prikázal preukazovať aj svojim veriacim.

Najlepšie to dokazuje sviatosť pomazania, ktorú sám ustanovil a v Liste svätého Jakuba ju ohlásil. Odvtedy ju Cirkev pomazaním a modlitbou presbyterov slávi pre svoje údy, pričom chorých odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a aby ich spasil (porov. Jak 5, 14-16), ba ich po­vzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s utrpením a smrťou Krista (porov. Rim 8, 7), a tak prispievali k dobru Božieho ľudu.

Veď človek, ktorý vážne ochorel, potrebuje osobitnú Božiu  milosť, aby pod tlakom úzkosti neupadol do malomyseľnosti a aby vystavený pokušeniam azda neklesol vo viere. Preto Kristus svojich chorých veriacich posilňuje sviatosťou pomazania ako mimoriadne silnou ochranou.

Slávenie tejto sviatosti spočíva predovšetkým v tom, že pres­byteri Cirkvi najprv vkladajú ruky na chorého, potom prednášajú modlitbu viery a chorých pomažú olejom posväteným Božím požehnaním. Týmto obradom sa naznačuje aj udeľuje sviatostná milosť.

 

Milosť sviatosti pomazania

Táto sviatosť udeľuje chorému milosť Ducha Svätého, ktorá pomáha celému človekovi k spáse. Dôverou v Boha ho po­zdvihuje a posilňuje proti pokušeniam zlého ducha a proti úz­kosti pred smrťou, aby vedel zlo nielen odvážne znášať, ale aj proti nemu bojovať, a získal aj zdravie, ak to osoží jeho duchov­nej spáse. Ak je to potrebné, udeľuje aj odpustenie hriechov a završuje kresťanské pokánie.

 

Modlitba viery

V posvätnom mazaní, ktoré sa spája s modlitbou viery (porov. Jak 5, 15), vyjadruje sa viera, ktorú si má vzbudiť tak ten, čo túto sviatosť vysluhuje, ako aj hlavne ten, čo ju prijíma. Chorého totiž zachráni jeho viera i viera Cirkvi, ktorá upiera pohľad na Kristovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie, z čoho sviatosť čerpá svoju účinnosť (porov. Jak 5, 15) a dáva tušiť budúce kráľov­stvo, ktorého záloh poskytujú sviatosti.

 

Opakovanie pomazania

Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po prijatí poma­zania vyzdravel a znova upadol do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.

 

Dvoje pomazaní: na čele a na rukách

Pomazanie sa udeľuje mazaním chorého na čele a na ru­kách. Je vhodné formulu rozdeliť tak, že sa prvá časť povie pri pomazaní čela a druhá pri pomazaní rúk.

V nevyhnutnom prípade stačí jedno pomazanie na čele alebo pri osobitnom stave chorého na inej vhodnej časti tela, pričom sa povie celá formula.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.