Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Choroba človeka a jej význam v tajomstve spásy

Bolesti a choroby ľudí patria vždy medzi najväčšie ťaž­kosti, ktoré trápia ich vedomie. Tým však, čo vyznávajú kresťan­skú vieru, hoci ich aj oni pociťujú a skusujú, svetlo viery pomáha hlb­šie vnímať tajomstvo bolesti a bolesti statočnejšie znášať.

Z Kris­tových slov poznajú nielen to, čo choroba znamená a akú hod­notu má pre ich spásu aj pre spásu sveta. Dobre vedia, že ich, chorých miluje sám Kristus, ktorý za svojho pozemského života chorých navštevoval a uzdravoval.

 

Choroba a hriech

Chorobu, hoci úzko súvisí s hriešnym stavom človeka, spra­vidla nemožno považovať za trest, ktorý sa ukladá jednotliv­com za ich vlastné hriechy (porov. Jn 9, 3). Veď sám Kristus, ktorý je bez hriechu plnil, čo o ňom napísal prorok Izaiáš: "pri svojom umučení predsa znášal rany a mal účasť na všetkých ľudských bolestiach" (porov. Iz 53, 4); "ba aj teraz je križovaný a sužovaný vo svojich údoch pripodobnených jemu, keď zná­šame utrpenie. Toto utrpenie v porovnaní s váhou večnej slávy, ktorú nám pri­nesie, zdá sa iba chvíľkové a nepatrné" (porov. 2 Kor 4, 17).

 

Boj proti chorobe a kresťanské svedectvo o chorobe

Je isto zámerom Božej prozreteľnosti, aby človek odhod­lane bojoval proti akejkoľvek chorobe, staral sa o dobro zdravia, a tak mohol plniť povinnosti v ľudskej spoločnosti a v Cirkvi. Pritom však vždy má byť pripravený dopĺňať to, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu pre spásu sveta, a očakávať vyslobodenie všetkého tvorstva v sláve Božích detí (porov. Kol 1, 24; Rim 8, 19 – 21).

Okrem toho povinnosťou chorých v Cirkvi je svojím svedec­tvom napomínať iných, aby nezabudli na podstatné a vyššie skutočnosti, ako aj ukázať, že smrteľný život človeka treba vykú­piť tajomstvom Kristovej smrti a zmŕtvychvstania.

Nie je dobré, ak proti chorobe bojuje iba sám chorý. Aj le­kári a všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom venujú chorým, majú urobiť a vyskúšať všetko a pokúsiť sa o všetko, čo by cho­rým mohlo priniesť úľavu na tele i na duši. Tak plnia Kristove slová, ktorými prikázal navštevovať chorých. Akoby povedal, že celý človek je zverený tým, čo ho navštevujú, aby mu pomáhali fyzickými prostriedkami a poskytovali mu aj duchovnú posilu.

 

Sviatosti, ktoré sa udeľujú chorým

  • - Pomazanie chorých
  • - Viatikum
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.