Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pokračujeme v modlitbách pri adventnom venci.

Text celej pobožnosti je na: https://faraturzovka.sk/liturgia/advent/2380-modlitba-pri-adventno-venci

Aby sme sa viac obohatili Božím slovom prikladám nasledujúce texty, ktoré môžu nahradiť časť: Čítanie Božieho slova

ÚVODNÉ SLOVÁ

         Otec rodiny, prípadne niektorý zo starých rodičov, sa prežehná a prihovorí prítomným takto alebo podobne:

            Drahí moji, pred týždňom sme uvažovali nad tým, akých skutkov tmy sa máme v živote zrieknuť, a čo je tou výzbrojou svetla, do ktorej sa máme, podľa výzva svätého Pavla, obliecť.

A skúsenosť z každodenného života nás učí, že vlastnými silami často nie sme schopní vyriešiť problémy, ktoré máme, a že sami nedokážeme ani naplniť túžbu nášho srdca po vnútornom pokoji.

Preto sa i v dnešný večer obráťme k tomu, ktorý je mocnejší ako my, k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, a spoločne sa modlime za seba, za našu rodinu, za našu obec (mesto), ale aj za celý svet. (Ale ešte predtým na našom adventnom venci zapáľme druhú sviecu.)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA  2 Pt 3, 8 – 9. 14

         Niekto z prítomných prečíta nasledujúci text.

         Otec rodiny alebo ten, kto predniesol úvodné slová, ho môže k tomu vyzvať takto: A teraz nám, M., prečítaj, čo vo svojom prvom liste napísal svätý apoštol Peter…

            Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je je­den deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán ne­mešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás na­šiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji.

Reflexia pre rodičov s deťmi:

Svätý Peter píše, že to, že Pán Ježiš neprišiel medzi nás ešte tak, ako to sľúbil pri svojom nanebovstúpení, neznamená, že by meškal alebo na nás zabudol. On nám len dáva čas na pokánie, aby sme sa na jeho príchod mohli dobre pripraviť. Teraz k nám prichádza vo svojom slove a vo svätom prijímaní, a na to by sme tiež mali byť pripravení. Rodičia môžu s deťmi uvažovať nad tým, ako sa pripravujeme na svätú omšu, na modlitbu, na sväté prijímanie; čo znamená, že nás Pán Ježiš má nájsť nepoškvrnených a v pokoji…

Nasleduje: Modlitba vďaky ako je uvedené na I. adventnú nedeľu. 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.