Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Otec:   V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

Deti:    Amen.

O.:    Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, nech je s nami všetkými.

D.:       I s tebou

Všemohúci Bože, nech v našich srdciach zažiari tvoj Syn Ježiš Kristus, odblesk tvojej slávy; jeho príchod nech zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

D.:       Amen. 

Čítanie Božieho slova

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom  (Rim 13,11-14a)

Bratia, však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

Môže nasledovať krátka úvaha, pripadne diskusia o texte. Tiež môžme vybrať iné čítanie napr. z adventných nedieľ.  

Modlitba vďaky

O.:       Bože, ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života.

D.:       Velebíme ťa, Bože

O.:       Vo svojom Synovi nám dávaš svetlo a život.

D.:       Velebíme ťa, Bože

O.:    Nech tvoj Duch osvieti naše srdcia, aby sme vedeli, k akej nádeji sme povolaní.

D.:       Velebíme ťa, Bože

O.:       Modlime sa:

Ďakujeme ti, Pane Bože, náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti Adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať tvojho Syna, nášho Spasiteľa. Nech nám tento veniec nádeje pripomína život a sväté spoločenstvo s Ježišom. Daj, aby sme v týchto dňoch rástli v tvojej láske. Skrze Krista nášho Pána.

D.:       Amen

O.:       Modlime sa:

Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo. Tieto sviece nech nám v dňoch Adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce svietiť každému človekovi. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

D.:       Amen.

Môžeme zaspievať vhodnú pieseň

 Prosby

O.: Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého nebeský Otec poslal na svet, aby všetci ľudia prišli k svetlu pravdy a milosti.

  1. Pane, daj, nech tvoja Cirkev horlivo ohlasuje v týchto dňoch tvoje radostné posolstvo a nech vedie veriacich po ceste spásy.

D.:        Prosíme ťa, vyslyš nás.

  1. Pane, daj, nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé svetlo a počujú slovo tvojej blahozvesti.
  2. Pane, daj, nech sa tento adventný čas stane pre našu rodinu časom obrátenia a milosti.
  3. Pane, daj, nech naše rodiny, rodičia i deti, hľadajú Boha v duchovnom sústredení, v horlivej modlitbe a v dobrote a láske.
  4. Pane, daj, nech tvoje svetlo svieti aj našim zosnulým na ktorých s láskou myslíme. 

O.:    A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

D.:       Otče náš...

O.:    A obráťme sa aj na našu Matku, Pannu Máriu, ktorá prvá prežívala advent:

D.:       Zdravas Mária...

Pripadne sa pomodlíme desiatok ruženca 

Záver

O.:       Nech nás žehná Pán a nech nás chráni od všetkého zlého

D.:       Amen.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.