Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

V kostoloch farnosti Turzovka, ste mohli počuť a aj na našej stránke, v kolónke oznamy, čítať:

Oznamujeme vám, že v utorok 14.5. sa v našej Farnosti Turzovka uskutoční kánonická vizitácia. V tento deň nás navštívi žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Súčasťou celodenného programu vizitácie bude aj večerná svätá omša o 18:00 hod., ktorú bude celebrovať otec biskup Tomáš. Hneď po skončení svätej omše sa v kostole uskutoční diskusia s farníkmi. Budete mať možnosť otcovi biskupovi klásť otázky a komunikovať s ním na rozličné témy, ktoré vás zaujímajú a ktoré súvisia so životom nášho farského spoločenstva. V Dlhej nad Kysucou bude v kostole o 15:00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu a následne sa tam pán biskup stretne s farníkmi. V Turkove v kostole o 16:30 budú Loretánske litánie a následne sa tam tiež pán biskup stretne s farníkmi. Pre našu farnosť Je to významná udalosť, na ktorej by sme sa mali podľa možnosti všetci zúčastniť. Srdečne vás pozývame!

Čo je to kánonická vizitácia?

Najskôr slovo vizitácia: V slovníku slovenského jazyka môžeme čítať: vizitácia, -ie, -ií, -iám, -iách ženský rod, trochu zastarane.

  1. Prehliadka farskej alebo inej duchovnej správy, uskutočňovaná obyčajne biskupom:
  2. Prehliadka, kontrola vôbec,

Prívlastok kánonická (kánonický) - 1. normatívny, 2. cirkevný. Voľne by sme to mohli slovenský bez cudzích slov povedať, že je to návšteva (prehliadka, možno i kontrola) diecézneho biskupa na základe cirkevného práva.

Kódex kánonického práva to diecéznemu biskupovi určuje takto:

Kánon (Kán.) 396 - § 1. Biskup je viazaný každoročne vizitovať diecézu, buď celú, alebo jej časť tak, aby aspoň každých päť rokov vykonal vizitáciu celej diecézy sám, alebo ak by bol zákonne hatený, cez biskupa koadjútora alebo pomocného biskupa, alebo generálneho či biskupského vikára, alebo cez iného presbytera.
§ 2. Biskup si smie pri vizitácii vyvoliť za sprievodcov a pomocníkov klerikov, akých chce, pričom sa zavrhuje akékoľvek privilégium alebo akýkoľvek zvyk, ktoré tomu odporujú.

Kán. 397 - § 1. Riadnej biskupskej vizitácii podliehajú osoby, katolícke inštitúcie, posvätné veci a miesta, ktoré sa nachádzajú v obvode diecézy.

Kán. 398 - Biskup sa má usilovať pastoračnú vizitáciu vykonať s náležitou svedomitosťou; má dbať na to, aby zbytočnými výdavkami nespôsoboval nikomu ťažkosti a nebol na ťarchu.

Čo je zmysle kánonickej vizitácie?

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Kánonické vizitácie sú tak staré ako Cirkev. Možno povedať, že už svätý Pavol opätovne navštevoval (vizitoval) tie cirkevné obce, ktoré predtým založil.

O veľkých, svätých biskupoch sa hovorí, že vizitovali svoje farnosti a tak povzbudzovali k hlbšiemu náboženskému životu. Vieme, že svätý Martin zomrel práve na takejto vizitácii. Je známe, že svätý Karol Boromejský obetavo viac raz vizitoval svoje milánske arcibiskupstvo, ktoré malo vyše 750 farností. Sv. František Saleský, hneď po nástupe na biskupský stolec, začal vizitovať 450 farností svojho biskupstva. Vizitácia trvala tri roky. Už len navštíviť všetky vysokohorské alpské farnosti bol veľký výkon.

Ako to bolo v našej farnosti?

Prvá bola, podľa mojich prameňov, v roku 1611 vedená superintendentom v ktorej sa dozvedáme, že Turzovka patrí pod farnosť Hričova. Významné vizitácie boli v rokoch z roku 1828 v roku 1674, ďalej v roku v roku 1688. V tejto kánonickej vizitácii sa riešil otázka správcov farnosti, ktorí neboli riadne vysvätení (licenciátov). Vizitácie boli dosť časté, ba môžeme povedať pravidelné.

Problém nastal až po roku 1948, keď bola hatená sloboda cirkvi a potláčané takmer všetky aktivity, ktoré by mohli slúžiť jej rozvoju.

Terajšia vizitácia:

Dnešný deň je však iba vyvrcholením vizitácie. V uplynulých dňoch navštívili Farnosť Turzovka členovia ekonomického oddelenia Biskupského úradu, ktoré viedol diecézny ekonómom Mgr. Ing. Peter Dubec, aby sa oboznámili s hospodárením vo farnosti. Následne našu farnosť navštívil kancelár, ICLic. PhDr. Štefan Žídek, ktorý sledoval chod kancelárie farnosti.

Ako asi predpokladáte, kánonická vizitácia je náročná tak pre správcu farnosti, ako i pána biskupa a jeho spolupracovníkov. Veď okrem vyhláseného programu sa pán biskup stretne s predstaviteľmi mesta, obce (na filiálke v Dlhej), navštívi školy, chorých.... Hektický program.  Cieľom je, čo si všetci želáme a o to sa modlíme, aby táto vizitácia priniesla rozvoj cirkevného (duchovného) života v našej farnosti.

Jozef Hrtús
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.