Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätý pápež Klement I. sa nazýva aj Rímsky, aby sa odlíšil od starokresťanského teológa Klementa Alexandrijského.

Bol tretím nástupcom apoštola Petra vo vedení rímskej a všeobecnej Cirkvi. Spravoval ju pravdepodobne v rokoch 88-97.

O jeho pôvode nevieme nič určité. Viacerí biblisti a kresťanskí historici predpokladajú, že Klement bol aspoň za istý čas spolupracovníkom sv. Pavla. Naňho vzťahujú apoštolove slová v liste Filipanom: "Šľachetný Syzygos... zaujmi sa ich, lebo sa so mnou namáhali pri šírení evanjelia spolu s Klementom a ostatnými spolupracovníkmi, ktorých mená sú zapísané v knihe života" (Flp 4,3).

Z listu, ktorý Klement písal korintskej cirkvi, vidieť, že veľmi dobre poznal starozákonné biblické knihy, dokonca aj apokryfy, a pritom získal vzdelanie v gréckom kultúrnom prostredí. Preto ho niektorí pokladali za helenistického Žida. Bolo by však treba ešte vysvetliť jeho čisto rímske meno, ktoré sa častejšie vyskytovalo v známej rímskej rodine Fláviovcov. V každom prípade Klement spájal v sebe tri veľké stredomorské kultúry a mal tak dôležité predpoklady na vedenie všeobecnej Cirkvi. Cenným dokladom toho, ako toto vedenie uskutočňoval, je spomenutý list Korinťanom.

Dôvodom na napísanie listu boli nepokoje v korintskej cirkvi. Niektorí mladí kresťania odmietli uznávať starších kňazov a znemožnili ich ďalšie účinkovanie. Keď správa o tom prišla do Ríma, Klement pokladal za potrebné zasiahnuť. V mene rímskej cirkvi napísal dlhší list, ktorý patrí k najvzácnejším starokresťanským spisom.

Prvá časť listu obsahuje všeobecné zásady a pripomienky. Klement v nej nabáda k svornosti, pokoju a poriadku. V druhej časti sa už priamo zaoberá korintskými udalosťami. Poukazuje na hierarchický poriadok, ktorý ustanovil Kristus a ktorý odovzdali cirkevným spoločenstvám apoštoli. Na základe tohto poriadku biskupi, kňazi a diakoni majú právomoc nie od laických veriacich, ale od apoštolov a od ich právoplatne ustanovených nástupcov. Preto aj v Korinte treba znova uviesť do cirkevnej služby kňazov, ktorých z nej vytisli odbojní laici. A pôvodcovia rozbrojov majú robiť primerané pokánie. V závere listu Klement vyjadruje nádej, že poslovia, ktorí niesli list, sa budú môcť vrátiť do Ríma s dobrou správou, že v korintskej cirkvi znova zavládol pokoj a poriadok.

Z historického hľadiska je list cenný pre zmienky o Nerónovom prenasledovaní kresťanov, o mučeníctve sv. Petra a Pavla v Ríme, o niektorých problémoch Cirkvi v tom období, o jej usporiadaní a o jej kladnom vzťahu k rímskej vládnej moci. List sa končí modlitbou, ktorá je pravdepodobne obmenou liturgickej modlitby používanej v najstarších časoch v Ríme. List je zvlášť významný ako svedectvo o prvenstve rímskej cirkvi, ktoré si táto uvedomovala od najstarších čias a ktoré uznávali aj ostatné cirkvi.

Klementov list bol v takej vážnosti, že v Korinte a na iných miestach sa čítaval v nedeľu na eucharistickom zhromaždení spolu so Sv. písmom. List používali a odvolávali sa naň aj najstarší cirkevní spisovatelia počnúc sv. Polykarpom.

Podľa starej rímskej tradície, siahajúcej až do 4. storočia, pápež Klement I. zomrel mučeníckou smrťou, a to vo vyhnanstve na južnom Kryme. No historikov mýli skutočnosť, žé vážni cirkevní spisovatelia, ktorí píšu o Klementovi Rímskom (sv. Irenej, Euzébius, sv. Hieronym), nespomínajú jeho mučeníctvo.

Nie sú však priame dôkazy, ktoré by popierali rímsku tradíciu, podľa ktorej bol sv. Klement na Kryme zabitý a pochovaný. Jeho telesné pozostatky našli svätí solúnski bratia Cyril a Metod, keď boli s byzantským posolstvom u krymských Chazarov pred svojím pôsobením na Veľkej Morave. Tieto ostatky potom priniesli (r. 867) do Ríma a pápež Hadrián II. ich uložil v bazilike, zasvätenej sv. Klementovi. V tejto bazilike bol napokon pochovaný aj jeden zo spomenutých solúnskych bratov, našich vierozvestov, sv. Konštantín-Cyril.

 Zdroj: Životopisy svätých
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.