Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ide tu o výročie posvätenia dvoch slávnych bazilík v Ríme.

Pôvodná bazilika sv. Petra vo Vatikáne bola zo 4. storočia a posvätil ju pápež Silvester. Bazilika sv. Pavla za hradbami bola takisto postavená vo 4. storočí a posvätil ju pápež Sirícius. Už od 12. storočia sa v Ríme slávilo výročie posvä­tenia oboch bazilík. V novšej dobe sa toto výročie slávi v celej Cirkvi rímskeho obradu; pripomíname si pritom oboch veľkých Kristových apoštolov.

RYBÁR A PRENASLEDOVATEĽ

Terajší chrám svätého Petra bol posvätený 18. novembra 1626 a bazilika svätého Pavla po obnovení 10. decembra 1854.

Stojí za uváženie premietnuť si onen zázrak z Genezaretského jazera. Peter rybár prepožičiava svoju loďku Majstrovi Ježišovi. Poslúžila mu za učiteľskú katedru. Od­tiaľto Ježiš učil ľudí, ktorí tvorili základ Cirkvi. Na tejto loďke sa stal potom veľký div — na Ježišovo slovo ulo­vili nevídané množstvo rýb. Ježiš potom Petrovi povedal: — Peter, neboj sa! Odteraz budeš loviť ľudí! Kým budeš so mnou spojený, kým ma budeš poslúchať; vždy bude dobrý lov. Nezáleží tak ani na počasí, na ročnej dobe, na prajných podmienkach. Hlavné je — nestratiť so mnou kontakt a robiť nie podľa svojej, ale podľa mojej, podľa Otcovej vôle! Tebe zverím všetkých svojich ľudí.

Takisto stojí za uváženie iný výjav na damašskej ceste: prenasledovateľ Šavol z Tarzu, zrazený Ježišovým bleskom, spadol z koňa. Zmôže sa len na rozhodujúcu otázku:

—      Pane, čo si žiadaš, aby som robil?

Pán mu dá podobnú lekciu ako Petrovi: — Poslúchaj! Maj kontakt so mnou a s mojimi zástupcami! Choď do mesta! Tam sa ti povie, čo máš robiť!

Annaniášovi, ktorý mal pokrstiť Pavla, Pán povedal:

—      On mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno k pohanom a pred kráľov a k synom izraelským! Ja mu totižto ukážem, koľko mu treba trpieť pre moje meno (Sk 9,15-16).

Tieto udalosti by mali dnes povedať niečo i nám: dnes, keď si pripomíname zasvätenie bazilík ku ich cti.

Svätopeterský chrám, kde odpočíva Peter — rybár zá­zračného rybolovu, priťahuje pútnikov, ľudí z celého sveta. Ježišov prísľub od Genezaretského jazera dosahuje dnes svoje splnenie. Zhromažďuje sa tu nevídané množstvo duší z celého sveta. Tento chrám je vskutku ekumenický, sve­tový. Všetci sa tu cítia v objatí Kristovej siete — v objatí Cirkvi!

O chráme svätého Pavla môžeme povedať, že vydáva svedectvo o vrcholnom úkone utrpenia a smrti apoštola za Krista. Pavol sám povedal o sebe:

— S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus!

Tu žije Kristus ďalej v pútnikoch, tu sa ďalej nazerá, aký je človek mocný, keď sa ho zmocní sila Božia — Ježiš Kristus, a čo všetko možno dokázať v spojení s Bo­hom!

Na tento sviatok si môžeme posilniť božské čnosti: vieru, nádej a lásku!

Život Petra - rybára a život prenasledovateľa Šavla, ktorý sa stal Pavlom, posilňujú nám vieru:

Čo Ježiš Kristus začne, ak to duša poslúcha, to jedinečne dokončí.

Nádej:

Hoci by som bol len jednoduchý robotník, ak sa stanem poslušným žiakom evanjelia, môžem pritiahnuť k Bohu viac duší ako neviem ako vzdelaný kňaz bez Božej pomoci!

Láska:

Ak sa zamilujeme do Krista ako Peter a Pavol, nebude na svete moci, človeka, veci, ktorá by nás odlákala a odtrhla od jeho Božského Srdca, jeho Kráľovstva, jeho evanjelia!

Čo nám teda ešte treba? Čo sa od nás vyžaduje?

To, čo urobila Panna Mária: keď dostala Zvesť, že Syn Boží chce vstúpiť do jej života, sklonila hlavu a po­slušne povedala: Amen! Staň sa! Som slúžka Pánova!

Peter... Pavol... Mária, poslúchajú. Poslúchaj aj ty, a Kristus vykoná skrze teba veľké veci!

ROZHODNUTIE

Pomaly Otčenáš na vyprosenie ducha sv. apoštolov Petra a Pavla v Cirkvi. — Pomaly Magnifikat na poďakovanie za apoš­tolát sv. Petra a Pavla.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.