Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 61, 9-11, Lk 2, 41-52

Včera bola Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a preto nás neprekvapuje, že dnes si pripomíname aj Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

Prečo? Nuž, ktoré srdcia sú si bližšie ako srdce milujúcej matky a milujúceho syna. Napovedajú nám to aj dnešné čítania.

Izaiáš píše: Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami. Veď koho viac zaodel Boh plášťom spravodlivosti a okrášlil šperkami ak nie matku svojho Syna, ktorý bol Márii a Jozefovi poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

 Týmito slovami dnešné evanjelium charakterizuje Pannu Máriu. Hovorí o nej ako o žene, ktorá vo svojom srdci zachovávala Božie Slovo. Jej srdce bolo otvorené pre Božie Slovo, ale zároveň, možno práve preto, uzatvorené voči hriechu.

 Panna Mária nás poučuje o tom, že správne miesto, v ktorom máme uchovávať Božie Slovo je srdce. Teda nielen v rozume a v pamäti ale v srdci treba nosiť Božie Slovo. Sv. Pavol v liste Rimanom hovorí: Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. (Rim 10,8-10)

 Sv. biskup Vavrinec Justiniani takto uvažuje nad P. Máriou: 

 „Mária premýšľala o všetkom, čo čítala, počula a videla. A potom ako rástla vo viere, ako sa rozmnožovali jej zásluhy, aká múdrosť ju zdobila a aký oheň lásky ju čoraz väčšmi spaľoval! A stále hlbšie prenikanie do nebeských tajomstiev napĺňalo ju radosťou, obohacovalo darmi Ducha, upriamovalo na Boha a chránilo pokoru jej srdca. Naozaj blahoslavená duša Panny, ktorá pod vplyvom Ducha, čo v nej prebýval, a jeho učenia vždy vo všetkom poslúchala príkazy Božieho Slova! 

 Nenechala sa viesť svojím citom ani vlastnou vôľou, ale čo jej vnútri odsúhlasila múdrosť v súlade s vierou, to pomocou tela robila navonok. Preto bolo veľmi vhodné, že keď si Božia múdrosť stavala dom Cirkvi ako svoj príbytok, použila najsvätejšiu Máriu za vzor zachovávania zákona, očisťovania duše, ideálu pokory a duchovnej obety. 

 Napodobňuj ju, verná duša. Vstupuj do chrámu svojho srdca, aby si sa duchovne očistila a obmyla od nákazy hriechov. Tam Boh hľadí viac na lásku pri všetkom, čo konáme, ako na dielo. Preto či už v rozjímaní otvárame myseľ a venujeme sa Bohu alebo sa cvičíme v čnostiach a usilujeme sa pomáhať svojím blížnym chvályhodnými skutkami, robme to tak, aby nás hnala iba Kristova láska. Lebo to je príjemná duchovná obeta očisťovania, ktorá sa nekoná v chráme zhotovenou rukou, ale v chráme srdca, do ktorého Kristus Pán rád vstupuje.“ 

 Sv. Vavrinec Justiniani hovorí, že hoci Panna Mária bola žena, nenechala sa viesť klamnými a nestálymi citmi, ale čo jej vnútri odsúhlasila múdrosť v súlade s vierou, to pomocou tela robila navonok. I v tomto nasledujme Pannu Máriu.

Turzovka, 20.6.2020
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.