Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Tomáš sa narodil roku 1225 zo šľachtického rodu d'Acquino v Rocca Secca.

Študoval filozofiu v Neapole a vstúpil do žobravého rádu dominikánov. Teológiu študoval v Kolíne nad Rýnom pod vedením svätého Alberta Veľkého. Jeho naj­slávnejšie dielo je Summa Theologiae. Nazýva sa Doktor Angelicus — Anjelský doktor. Je najslávnejším teológom v deji­nách Cirkvi. Zomrel roku 1274.

NEMÝ VÔL — APOŠTOL PRAVDY

Pane môj, pod tvojím krížom ťa prosím o milosť, ako to robieval ponížený brat Tomáš, aby som vedel(a) vystih­núť tohto veľducha pravdy.

Narodil sa v Neapolskú v Rocca Secca v roku 1225 ako syn grófa z Acquino. Krstnú nevinnosť si zachoval do smr­ti. Ako mladík prejavoval mimoriadnu inteligenciu, ale aj mimoriadne čnosti. Nie div, že zatúžil byť sputnaný s več­nou Múdrosťou i večnou Svätosťou — s Bohom! Vstupuje do rehole dominikánov. Skromný, utiahnutý dostane pre­zývku «nemý vôl»! Profesori ho lepšie poznali a na pre­zývku odpovedali: «Onemieme my, až tento vôl preho­vorí!»

Ku svojmu storočiu, ale aj k budúcim pokoleniam pre­hovoril svätý Tomáš Akvinský spôsobom: Ako svätec a ako vedec! Stal sa apoštolom pravdy. Pápež Pavol VI. ho po 700 rokoch výstižne nazval: «Najsvätejší medzi učen­cami, najučenejší medzi svätcami!» A naša doba dokladá: «Najväčší básnik medzi teológmi a najväčší teológ medzi básnikmi!»

Za cieľ svojich prác si vytýčil dať a nájsť pravdu. Jas­ným a syntetickým umom prekonal všetkých učencov a dospel k vrcholu ľudského myslenia. Keby ho ľudia pozo­rovali len z tohto hľadiska, všetci by ho mohli obdivovať, ale len nemnohí nasledovať.

Brat Tomáš je však ten jedinečný svätý brat, ktorý má čo povedať učencovi, teológovi, rehoľníkovi, laikovi, mlá­deži, všetkým...

Brat Tomáš vo svojej anjelskej čistote miloval nezištne ukrižovaného Krista. Nebolo záhady, ktorú by nebol od­vážne rozoberal ostrým umom. Oproti tomu pravdy viery prijímal v duchu evanjelia s vierou maličkých — pokorou! A tu sa už prihovára každej duši dobrej vôle:

— Nešpekulujme neúctivo tam, kde si Boh vyhradil tajomstvo pre seba! Tajomstvo je vhodné iba pre Boha

— tak by sme mohli povedať o viere svätého Tomáša Akvinského.

— Kľaknime si radšej pod kríž alebo pred svätostánok, povedal by nám on sám, a tu viac milujme a prosme o poznanie pravdy.

Sám sa priznal: «Pravú múdrosť som dosiahol modlit­bou, pôstom a kajúcnosťou. Pred oltárom a pred krížom som sa naučil viac ako z kníh.»

Svorne spájal vedno «um a vieru», čiže vedca a svätca!

I nášmu modernému ateizmu zanechal odkaz: «Veda a viera si neodporujú!»

Poníženosť je sestra nevinnosti. Tento anjelský učiteľ Cirkvi by nám rád povedal ešte toto:

— Čisté srdce v ochrannom obale pokory najlepšie poznáva Boha — večnú Múdrosť.

— Kto poznáva, ten miluje.

— Kto miluje Boha, miluje blížnych.

— Duša naplnená touto dvojitou silou poznania a lás­ky vie sa skloniť a spievať z hlbín srdca pred tajomstvom lásky, Eucharistiou:

«Klaniam sa ti vrúcne, bože večitý, pod spôsobom chleba z lásky ukrytý...»

Pane, daj svätej Cirkvi v našej dobe mnoho nasledovateľov svätého Tomáša!

ROZHODNUTIE

V duchu maličkého chlapčeka, ktorého náš Pán dal za vzor apoštolom, vyslovím svoje osobné Krédo-Verím pred krížom ale­bo Najsvätejšou Sviatosťou.

Naplánujem si aspoň desaťminútovku vzdelávania sa vo viere
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.