Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa 21. augusta 1567 na hrade Sales v Savojsku, južne od Ženevy.

Študoval v Paríži na Sorbone a v Padove, kde dosiahol doktorát z práva.Ako 26-ročný stáva sa kňa­zom a misionárom medzi kalvínmi v kraji Chablais južne od Ženevy. Roku 1602 stáva sa ženevským biskupom so sídlom v Annecy. Roku 1610 spolu so svätou Janou de Chantal za­kladá rád Navštívenia Panny Márie. Jeho svetoznáme diela sú Filotea a Teotimus. Zomrel v Lyone roku 1622.

FOTOGRAFIA SRDCA JEŽIŠOVHO 

Božský Spasiteľ, ďakujem ti za nádhernú fotografiu a odzrkadlenie tvojho Srdca v albume svätých. Je to život veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi, svätého Františka Saleského.

Bol to šľachtic. Vzdelanec. Krásavec. Boháč.

Všetko dovtedy, kým sa nezadíval do hĺbky tvojho najdobrotivejšieho Srdca a nezasvätil sa mu navždy skrze nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Deň čo deň sa presviedčam: Kto začína cez Srdce Matky Spasiteľa, končí srdcom jej milého Syna.

František, šľachtický syn, keď už bol na pokraji so sila­mi ducha a tela, začal to cez tieto dve najsvätejšie Srdcia a neobanoval! Postrehol, že evanjelista charakterizoval Krista na zemi slovami: «Dobre robí všetko, i hluchým dáva sluch i nemým reč» (Mk 7,37).

Dobrota Srdca Ježišovho ho fascinovala. Jeho, Fran­tiška, ktorý bol od prírody spurný, zlostný, hotový všetko roztrieskať, ako to dokázal v detstve, keď v zlosti kopal do dvier a hrýzol kľučku.

Ako do zrkadla denne hľadieval do božskej dobroty Ježišovho Srdca.

Váži si všetky kresťanské čnosti, ale predsa len jedno­duchosť a holubičia prostota sú jeho miláčkovia. Všimni­me si dobre jeho recept na dobrotu.

  1. Opatrnosť milujem len z potreby. Radšej dám sto hadov za jednu holubicu. (Mt 10,16)
  2. Pravda nech je vľúdna.
  3. Trest je nezáživná potreba.
  4. Lepšie je múdro mlčať, ako dokazovať pravdu bez lásky.
  5. Keby bolo niečo nad miernosť, Ježiš by nám to bol ukázal.
  6. Ak chcem odporúčať Krista, najkrajšie ho predsta­vím v tichosti a pokore.
  7. Keby mi nepriateľ vylúpil jedno oko, druhým sa na neho priateľsky pozriem.

Pane Ježišu, nečudujem sa, že s takouto dobrotou doká­zal svätec obracať zatvrdlivcov a kacírov, získavať nepriate­ľov a odporcov. Svojmu biskupovi oznamuje: «V osadách, kde som našiel sto katolíkov, dnes je sto odpadlíkov.»

Do Cirkvi priviedol 72 000 odlúčených bratov. Hoden bol biskupského stolca. Hoci pôvodom šľachtic, jednodu­chosť a skromnosť ho sprevádzali ako verné sestry v súkromí i vo verejnosti. Výsledkom bola dobročinnosť a milosrdenstvo voči chudobným a trpiacim.

«V jednom sa neviem polepšiť,» hovorieval, «aby som nedal chudobným, keď mám čo dať.»

Čo si od tohto svätcovho receptu vyberiem ja, aby som:

— oslávil(a) Boha skrze nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

— potešil(a) blížnych,

— napravil(a) seba?

Aj dnes čakajú ateisti, odlúčení bratia, nepriatelia, aby som im predstavil(a) Krista...

Byť tak dnes fotografiou Ježišovho Srdca...

— ... a potom vždy!

ROZHODNUTIE

Dám Krista vo svojom živote na prvé miesto. Kedy a ako? 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.