Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 3,9-15, 2 Kor 4,13-5,1, Mk 3,20-35

Človek a pokušenie. 

Rozprával som o prvotnom pokušení a následne hriechu s aktívnou kresťankou. Bola pohoršená keď som jej hovoril o tom, že popis stvorenia a pokúšania človeka v Písme Svätom nie je vedecký ani historický popis, ale básnicky - Hymnus na Boha Stvoriteľa. Niekto to perfektné vyjadril slovami: „Kniha Genezis je oslavný prorocký pohľad do minulosti“.

Biblia nie je vedecká kniha. Celé to rozprávanie biblistu o siedmich dňoch stvorenia je len obraz, obal, za ktorým sa skrýva pravda o hlavnej príčine všetkého stvorenia a páde človeka. Na otázku, ako presne vznikol svet, má odpovedať veda.

Pri vysvetľovaní prvých kníh Starého zákona rád citujem Detvana od A. Sládkoviča. Básnik píše: „Ako by ta Detva ozrutných synov nemala, keď ich Poľana na svojich prsiach nadája...“

Domnievam sa, že ani po 2 000 rokoch nikomu nenapadne, že Detvania boli ozrutný preto, lebo ich kojila Poľana. Tak isto aj prvá kniha Genezis je básnicky popis Boha stvoriteľa i pádu človeka. Opis pokušenia prvých ľudí je však psychologicky veľmi presný. Až geniálny!

Text prvého čítania svätej omše, je príbehom o prvom hriechu. Ako chápať tento text nám pomáha Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC). V čísle textu, č. 390 čítame:

 „Opis pádu (Gn 3) používa síce obraznú reč, (289) ale potvrdzuje prvotnú udalosť, fakt, ktorý sa stal na začiatku dejín človeka. Zjavenie nám dáva istotu viery o tom, že celé ľudské dejiny sú poznačené prvotným hriechom, ktorý slobodne spáchali naši prarodičia.“

Prvé pokušenie

Protiváhou lákania v pokušení je vedomie škodlivosti. Prví ľudia však nemohli mať ešte zážitok škodlivosti hriechu, ktorý by ich varoval. To bolo vyvážené Božím upozornením. Inak by to bola rafinovaná pasca. Bola to skúška za skutočne fair podmienok. Šťastie prvých ľudí spočívalo v poznaní Boha a jeho dobroty. Prví ľudia preto vedeli, že zákaz je naozaj v ich prospech. Mali teda všetky predpoklady na to, aby odolali lákaniu pokušenia.

Ako k došlo pádu?

Pokušiteľ hovorí žene: Naozaj povedal Boh: „Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?“ Evina odpoveď pokušiteľovi svedčí o tom, že jej stačilo Božie varovanie. Žena odpovedala: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: - Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“ Zlý duch v podobe hada (aj to je symbol) však nalieha a klamstvom spochybňuje Božie slovo. Ponúka viac, ako mohla ponúknuť samotná lákavosť ovocia. Pripomínam, že strom a ovocie sú len symbolom. Nevieme presne o čo išlo!

Realita a odkaz pre nás?

Hrozba následkov je, tak ako aj u nás, zatlačená do pozadia. Tým sa rozkolísala rovnováha v Evinom vnútri. Pokušiteľ povedal žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ - Jej vôľa však ostala slobodná. Zlý duch ju predsa nenútil. Mohla odsunúť rozhodnutie, vyjasniť si pochybnosti rozhovorom s Bohom. Nemala dôvod neveriť Bohu, poznala ho ako dobrého. Ona však nechcela radu, ale chcela poznať zlo.

Zlo je hrozbou, lebo sa šíri!

 Adam odolával lákaniu z vlastného vnútra, ale neodolal lákaniu zvonka. Jeho však už nemusel zvádzať zlý duch osobne. K vychýleniu vnútornej rovnováhy mu stačil Evin príklad. Eva totiž hneď prebrala funkciu pokušiteľa. Dala sa do služieb toho, ktorý ju zviedol do záhuby.

Čo nasledovalo a pretrváva aj u nás?

Biblia popisuje, že Adam i jeho žena sa skryli pred Pánom, Bohom. Tak ako pred tisícročiami, aj teraz sa tak človek správa. Psychológia ľudí je rovnaká. Viera nie je problém intelektuálny, ale morálny. Intelekt mi hovorí, že všetko doslova kričí o Bohu - Stvoriteľovi. Človek sa však sa vedome, alebo podvedome pred Bohom skrýva, lebo nežije podľa svedomia.

A čo Boh?

Biblia píše: I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ Tak ako vtedy aj teraz Boh hľadá človeka. Bohu záleží na jeho stvoreniach (deťoch). Dokonca prichádza ako človek v Ježišovi Kristovi, aby hľadal človeka. Za človeka sa obetuje. Ale to je už iná kapitola. To bolo naznačené v texte: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“

Tam začína evanjelium. Tento text voláme: Protoevanjelium.

A čo po páde?

Potečie teraz rieka ľudstva hneď od svojich začiatkov ako rieka zla? Zostane ľuďom ešte nejaká nádej? Kto ich zachráni? Ľudská sloboda v návale pokušenia prekazila pôvodný Boží plán.

Boh sa však nedá znechutiť nevernosťou človeka. Jeho plán lásky musí zvíťaziť. Ľudstvu, tápajúcemu v tmách beznádeje, prisľubuje Vykupiteľa: Ženino potomstvo zvíťazí nad Pokušiteľom. „Nepriateľstvo ustanovím medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Kniha pôvodu – Genezis 3,15). Kresťania už od najstarších čias videli v týchto slovách predzvesť vykúpenia. V zámene „ONO“ (potomstvo) možno vidieť zjavnú narážku na Spasiteľa a na jeho Matku. A odvtedy ľudstvo stále túži po Vykupiteľovi: On je našou nádejou: Príde Kristus, Spasiteľ náš... ON NÁS ZACHRÁNI. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný“ (Jn 3,16).

Následky:

To, čo svojím hriechom stratili prví ľudia, stratili aj pre svojich potomkov:

  • Stratili Božie synovstvo – priateľstvo s Bohom.
  • Stratili krásu duše, ktorá sa teologicky volá posväcujúca milosť.
  • Stratili nebo.
  • Zatemnil sa im rozum.
  • Vôľa sa naklonila k zlému.
  • Museli veľa trpieť a zomrieť.

Príchod Mesiáša – Záchrancu

Tak ako prví ľudia a súčasníci Mesiáša - Ježiša Krista sa protivili spáse.

Dnešné evanjelium nám to ilustruje: Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

Spochybnilo to aj ich najbližších: Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Je tu neustále protivenie s Božej Láske. Aj Ježišovi príbuzní, i jeho Matka sa museli prepracovať k poznaniu Boha.

Vidíme, že Márii a mnohým sa to podarilo a darí. Ježiš vytvára svoju rodinu - Cirkev. Ježiš sa „rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Pokušenie ostalo, ale Boh nás v osobe Ježiša Krista stále volá k spáse.

Turzovka, 9.6.2024

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/296-10-nedela-v-cezrocnom-obdobi-vigilia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1755-10-nedela-v-cezrocnom-obdobi-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3020-10-nedela-v-cezrocnom-obdobi-21 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.