Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby: 

Veľkonočná doba sa chýli ku koncu. V čase okolo sviatku Nanebovstúpenia Pána, ktorý máme vo štvrtok, zvykne byť slávnosť 1. svätého prijímania. Naše deti prežijú tento sviatok budúcu nedeľu.

Pripomeňme si, naše vlastné sväté 1. sv. prijímanie a prejavme Pánovi vďaku za to, že s nami ostáva v Eucharistii. 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Sk 8,5-8.14-17

Prvé čítanie dnes hovorí, ako evanjelium prelomilo bariéru židovského prostredia a začalo sa šíriť po svete a ako apoštoli vysluhovali sviatosť birmovania, ktoré nebolo ukončením života podľa viery, ale prehĺbením života s Ježišom. 

  1. 1. Pt 3,15-18

Teraz dobre počúvajme svätého Petra. Píše, ako si predstavuje dobrého kresťana. Pýtajme sa: Platí to i o nás? 

  1. Jn 14,15-21

Evanjelium je dnes skutočne radostnou zvesťou. Pán Ježiš hovorí, že i keď s nami nebude vo svojom tele, predsa bude s nami so svojim Duchom.

 

 KTO NÁS POTREBUJE?  

V Detve zvykli rodičia a najmä starí rodičia po 1. sv. prijímaní a birmovke hovoriť: A máme deti na poriadku. Vyjadrili tým potešenie, že ich deti už majú všetky sviatosti. Prihlasovanie na náboženstvo bolo veľmi náročné. Prihlášku museli podpísať obaja rodičia a zaniesť do školy a odovzdať pred komisiou, ktorú tvorili: Riaditeľ školy, triedny, riaditeľ Podpolianskych strojárni, tajomník strany...

Vyjadrenie „deti mám už na poriadku“, môže byť aj zavádzajúce.

Tých čo tieto sviatosti prijali to môže viesť k pocitu, že vo vzťahu k náboženstvu už všetko dosiahli. Takýto blud sa objavuje snáď v každej farnosti na Slovensku a nielen za totality. Aj v našej farnosti sa s týmto omylom stretáme a vôbec ho nevieme vyriešiť.

Koľko z tých deti, ktoré sú už „na poriadku“ bolo na prvý piatok v máji?  Koľkí chodia na sv. omšu? Z prvoprijímajúcich od vlani – štvrtákov ak pár. Z vlaňajších birmovancov?

Čo ste vyrozumeli z dnešného čítania Písma? V evanjeliu hovorí Pán Ježiš, že Boh potrebuje ľudí, ktorí zachovávajú jeho prikázania. Nie iba takých čo len prijali sviatosti. Tým čo dodržiavajú jeho príkazy, dá mocného pomocníka, Ducha pravdy a Tešiteľa. V sile toho Ducha robia potom kresťania hotové divy lásky medzi ľuďmi, ako o tom hovorilo čítanie zo Skutkov apoštolov.

Všimli ste to? V Samárii už prijali krst, ale prišli ešte apoštoli, aby vyslúžili sviatosť birmovania. Čo myslíte? Tí pobirmovaní sa tešili, že už sú na poriadku a majú aj sviatosť birmovania? Iste sa tešili, ale bol to pre nich impulz, štart k životu podľa Ježiša. Keby mali „detviansky“ postoj, myslíte, žeby sme sa niečo o Ježišovi dozvedeli? Viera v Zmŕtvychvstalého by skončila u nich.

Kresťana, ktorý je vhodným spolupracovníkom Ducha svätého, popisoval svätý Peter. Počuli sme dnes: Milovaní, uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

Boh potrebuje takých, ktorí majú v srdci hlbokú úctu k Pánu Ježišovi; takých, ktorí majú pevnú vieru; takých, ktorí majú dobrú vôľu; takých, ktorí majú dobré kresťanské správanie. Takých ľudí potrebuje Boh, aby vnášali Božieho Ducha do sveta. Boh potrebuje takých!

Boh potrebuje tvoju spoluprácu! Nie je toto jedno z najpodivnejších tvrdení? Žeby všemohúci, nekonečný Boh potreboval také nič, ako som ja, človek? Žeby Duch svätý, ktorý vanie, kde chce, bol závislý na mne?

Tu ktosi mudroval: Keď Duch svätý mohol premeniť bojazlivých apoštolov na nebojácnych vyznávačov a hlásateľov Ježišovho evanjelia, tak isto môže premeniť všetkých ľudí sveta: zurvalcov na pokojných, zlodejov na poctivých, leňochov na svedomitých - a bude to. Svet bude taký, ako si to praje Boh.

Vy poznáte správnu odpoveď: Duch svätý nie je hypnotizér, ktorý by človeku vpašoval do mozgu, čo musí urobiť. Duch svätý nie je bábkar, ktorý by vodil ľudí ako na drôtiku. Boh stvoril človeka tak, aby bol spolupracovníkom Božím nie z donútenia, ale zo svojej vôle. Aby mohol mať z tej spolupráce radosť ako zo svojho diela. Duch svätý dal silu apoštolom, pretože o ňu prosili. Premenil ich, pretože sa dali premeniť, pretože konali podľa jeho vnuknutia, vedenia. Duch svätý nepôsobí medzi ľuďmi bez ľudí. Chce ich súhlas a spoluprácu. Apoštolovia sú vyzvaní: „Choďte do celého sveta. Buďte mi svedkami až do končín zeme. - A ja budem s vami.“ Duch svätý im dá odvahu, nadšenie, silu, oni musia dať svoju námahu, rozum, ochotu, svoje sily; to, čo žiada v epištole svätý Peter.

Predstavte si, žeby sme bez sv. prijímania nemohli žiť. Museli by sme chodiť na sv. prijímanie.

Pán Ježiš to urobil takto aby sme si rozumom uvedomili čo všetko nám dáva a silou vôle išli za nim.

Vysviackou za budovateľov Božieho kráľovstva je sviatosť birmovania. Je to svätenie za spolupracovníkov Ducha svätého. Skrze nás chce Duch svätý pôsobiť vo svete. Je to krásne, že nás Boh potrebuje. Nik nie je nepotrebný, kto sa chce dať Duchu svätému k dispozícii. A nikto sa nemusí báť, že je k tomu príliš nešikovný, málo inteligentný, že na to nestačí. Tu záleží len na ochote ku spolupráci. Preto i Pán Ježiš vybral za apoštolov nevzdelaných rybárov, aby nikto nemusel mať tieto obavy. Záleží predovšetkým na ochote a dobrej vôli spolupracovať s Duchom svätým.

Stvoriteľ nám ponúka účasť na svojej tvorčej činnosti: „Choďte a vládnite zemi“ - vyzýva ľudí hneď na začiatku Biblie. Máme zem rozvíjať do krásy, šľachtiť ju. Máme byť dobrými údržbári našej zeme - starať sa o prírodu, zvieratá. Máme chrániť našu zem pred každým, kto by ju chcel pľundrovať a ničiť. Pán Ježiš chce, aby sme boli nositelia jeho lásky k ľudom. Každý človek potrebuje lásku. A každý človek má na lásku právo. Všimli ste si už, že toto právo na lásku nie je doteraz zakotvené v žiadnej ústave, v žiadnom zákone? Ono to asi ani nejde. Láska sa nedá zovrieť do neosobných paragrafov. A tak presadzovanie ľudského práva na lásku zostane asi vždy zakotvené len v zákonoch náboženských. Ľudské zákony mávajú až vtedy zmysel, keď sú uplatňované v duchu lásky. I k tomu nás potrebuje Boh: Aby sme ľudské zákony uplatňovali v duchu lásky. Duch svätý nás vedie, aby sme v sebe nosili Božie svetlo, Božiu iskru radosti. Aby sme tým svetlom svietili ľudom okolo seba. Veselosť je nákazlivá. Radosť je nákazlivá. Vľúdnosť je nákazlivá. Prenesie sa od nás na iných.

Počúvajme, ako vnímal ktorýsi ubolený človek stretnutie s kresťanom, s nositeľom Ducha Božieho. Takto básnicky to opísal:

„Stretol som človeka. Ten človek ma oslovil - neprehliadol ma. Ten človek ma počúval a nedíval sa pritom na hodinky. Obrátil sa ku mne s priateľským úsmevom a vyzeral akoby mal zo stretnutia naozaj radosť. Nechal si odo mňa pomôcť a neodmietol moje povýšenie. Pohladil moje bôle a nebál sa ohovorenia. Ktosi sa k mne zachoval ako Kristus!“

V tomto týždni by sme mali premýšľať, ako budeme spolupracovať s Duchom svätým vo svojom prostredí. Ako budeme vnášať do sveta Ducha Božieho.

Pán Ježiš nám dnes v evanjeliu povedal: „Nenechám vás ako siroty. Požiadam Otca a on vám dá Ducha pravdy, ktorý bude s vami.“ Stojíme tu pred ním. Prosme ho!

Turkov, Dlhá, 21.5.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.