Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sviatosti uzdravenia

Sviatosť pokánia či zmierenia patrí k sviatostiam uzdravenia.

Sviatosťami uvádzania do kresťanského života (krst, birmovanie a eucharistia)  človek dostáva nový Kristov život. Lenže tento život nosíme "v hlinených nádobách" (2 Kor 4,7). Teraz je ešte "s Kristom ukrytý v Bohu" (Kol 3,3). Sme ešte v "pozemskom dome" (2 Kor 5,1), podrobení utrpeniu, chorobe a smrti. Tak aj nový život Božieho dieťaťa sa môže zoslabiť, ba dokonca aj stratiť hriechom.

Pán Ježiš Kristus, lekár našej duše i nášho tela, ktorý odpustil hriechy ochrnutému a vrátil mu telesné zdravie, chcel, aby jeho Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy, a to aj vo svojich vlastných údoch. To je cieľom dvoch sviatostí uzdravenia: sviatosti pokánia a pomazania chorých.

 

Sviatosť pokánia

Večer na Veľkú noc sa Pán Ježiš ukázal svojim apoštolom a povedal im: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20, 22-23).

Odpustenie hriechov spáchaných po krste sa udeľuje osobitnou sviatosťou, nazvanou sviatosť obrátenia, sviatosť vyznania hriechov (svätá spoveď), sviatosť pokánia alebo sviatosť zmierenia.

Kto pácha hriech, uráža Božiu česť a lásku, svoju vlastnú dôstojnosť človeka, ktorý je povolaný, aby bol Božím dieťaťom, a poškodzuje duchovné zdravie Cirkvi, ktorej každý kresťan má byť živým kameňom.

Vo svetle viery nejestvuje väčšie zlo ako hriech a nič nemá zhubnejšie následky pre samého hriešnika, pre Cirkev a pre celý svet.

Návrat do spoločenstva s Bohom, ktoré človek stratil hriechom, je proces, ktorý vzniká z milosti Boha, plného milosrdenstva a starostlivého o spásu ľudí. Tento vzácny dar treba vyprosovať tak pre seba ako aj pre druhých.

Cesta návratu k Bohu, nazvaná obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchaným hriechom a odpor voči nemu, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Obrátenie sa teda týka minulosti i budúcnosti; živí sa nádejou na Božie milosrdenstvo.

Sviatosť pokánia sa skladá z celku troch úkonov kajúcnika a z rozhrešenia zo strany kňaza. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď alebo vyznanie hriechov kňazovi a predsavzatie vykonať zadosťučinenie a skutky zadosťučinenia.

Ľútosť (nazývaná aj skrúšenosť) má byť inšpirovaná dôvodmi pochádzajúcimi z viery. Ak sa ľútosť rodí z lásky k Bohu, nazýva sa "dokonalá"; ak sa zakladá na iných dôvodoch, nazýva sa "nedokonalá".

Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spytovaní svedomia. Cirkev veľmi odporúča spovedať sa zo všedných hriechov, i keď to samo osebe nie je nutné.

Spovedník ukladá kajúcnikovi vykonať isté úkony "zadosťučinenia" alebo "pokánia", aby tak napravil škodu, ktorú spôsobil hriechom a znova si osvojil spôsoby správania, ktoré má mať Kristov učeník.

Iba tí kňazi, ktorí od cirkevnej vrchnosti dostali právomoc rozhrešovať, môžu v Kristovom mene odpúšťať hriechy.

 

Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:

 - zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;

 - zmierenie s Cirkvou;

 - odpustenie večného trestu zaslúženého za smrteľné hriechy;

 - odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ako následkov hriechu;

 - pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;

 - vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

 

Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou.

Odpustkami môžu veriaci získať pre seba i pre duše v očistci odpustenie časných trestov, ktoré sú dôsledkami hriechu. (Viac nájdete v katechizme Katolíckej cirkvi).
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.