Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

  1. Vzťah k Duchu Svätému z môjho pohľadu mám dobrý. Aj keď som dlho nevedel kto to je alebo ako sa prejavuje to keď je nablízku. Začal som si to všímať až po kázni jedného farára na internete, ktorý hovoril, že keď sa nevieme rozhodnúť a chceme sa rozhodnúť správne alebo keď nevieme odpoveď na nejakú otázku stačí sa v rýchlosti pomodliť k Duchu Svätému a on nám pomôže. Odvtedy sa vždy aspoň krátko ale pred každou skúškou kedy si myslím, že by som mohol potrebovať pomoc tak o ňu prosím.

Chcel by som zmeniť to, že by som mal za každú pomoc ďakovať a nie len prosiť. Mám za čo ďakovať lebo zatiaľ vždy keď som prosil o pomoc som ju aj dostal aj keď nie možno vždy takým spôsobom ako som si myslel ale pomohlo mi to vždy. Neviem či mi príprava na birmovku pomôže práve v tomto ale bol by som rád keby som sa naučil ďakovať aj za malú pomoc ktorú dostávam.

2. Apoštoli mali v prvom rade ako svojho Učiteľa Ježiša ale stretli sa aj s Duchom Svätým napríklad keď počuli o tom ako Noemovi ukázala holubica cestu na súš alebo keď Ježiša krstil Ján Krstiteľ a povedal, že on krstí vodou ale príde Učiteľ, ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Myslím si, že ho vnímali podobne ako my a teda ako nejakú vnútornú pomoc pri rozhodnutiach a hlavne keď nemali pri sebe Ježiša a potrebovali urobiť dôležité rozhodnutie. Myslím si, že sám Ježiš alebo Boh im vnikali do myslenia Ducha Svätého. Apoštoli teda neboli sami ani keď s nimi priamo nebol Ježiš ale mali pri sebe Ducha Svätého, buď ako vnútornú pomoc alebo v znameniach, v ktorých sa zvykol zjavovať.

J.K.

1. Duch Svätý je vlastne Boh. Tretia Božská OSOBA. Je to teda duchovná osoba. Jeho prejavy sú vo svätom písme rôzne, ako holubica, alebo ohnivé plamene nad hlavami apoštolov. To sú však už len jeho prejavy, hoci sa tak kreslí na obrazoch, treba ho vnímať ako božskú osobu, s ktorou je možné mať veľmi blízky a osobný vzťah. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa , otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe  ako holubica a zaznel z neba hlas:, ,Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. Lk3,21.22.  Už pri mojom krste  tak ako to bolo pri krste Pána Ježiša, sa modlili moji rodičia, krstní rodičia, starí rodičia  a pán farár povedal, že ma krstí v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a prijíma ma medzi dietky božie. Takže od malička som ako malé nevinné stvorenie vnímal  Ducha Svätého. Sprevádzal ma pri každom mojom kroku od útleho detstva. V tomto vnímaní mi veľmi pomáhali a pomáhajú moji rodičia. Snažili sa vo mne vždy vzbudiť pozitívne myslenie, dobrú náladu, viedli ma k modlitbe, či už k rannej alebo večernej, zúčastňovaniu sa na omši, vedieť oľutovať svoje hriechy a vyspovedať sa z nich.

Pamätám si ako som bol len tretiačik a prijal som sviatosť prijímania. Bol to pre mňa krásny pocit, cítil som sa naplnený ešte väčšou božou láskou a videl som v ňom veľkú oporu. Nikdy ma neopustil, ani v tých najťažších chvíľach. Svätý duch je pre mňa ako Božia činná sila. Boh vysiela tohto ducha ,čiže svoju energiu, na akékoľvek miesto, kde chce uskutočniť svoju vôľu. Ľudia, ktorí ho dokážu prijať  a poslúchnu ho, dokážu prejavovať pekné vlastnosti. Samozrejme že každému  z nás sa v živote naskytne situácia, kedy sa nevieme rozhodnúť, aby sme neurazili Pána Boha. Ale to sú len skúšky ktorými musí prejsť každý správny kresťan, lebo nikto z nás nie je dokonalý a neomylný. Bez chýb nie je nik. Dôležité je, aby sme popri chybe ktorú sme spravili, vedeli ju aj oľutovať a v tom smere aj nabudúce správne konať. Takže Duch Svätý je všade prítomný, dodáva nám sedem darov - dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti, dar bázne voči Bohu. Okrem týchto darov nám dáva aj schopnosti a dary: dar viery, nádeje a lásky, dar modlitby ďalej mimoriadne dary: tzv. charizmy /napr. dar konať zázraky, dar jazykov, dar vykladať proroctvá, dar vidieť do svedomia.../Každý kresťan je povolaný byť živým chrámom Ducha Svätého. Naše spoločenstvo s ním, ktoré sa utvára pri krste, sa ešte viac utužuje vo sviatosti birmovania a v spolupráci s ním. Všetko dobré, čo robíme je výsledkom našej spolupráce  s Duchom Svätým. Život podľa Ducha: odmietať hriech a uskutočňovať lásku.

Mám 16 rokov a pripravujem sa prijať sviatosť birmovania. Je treba si uvedomiť, že ,,birmovka“ to nie sú hodinky, horský bicykel alebo zlatá retiazka. Je to záväzok, že budem žiť ako dospelý člen Cirkvi a budem využívať všetky práva ale aj povinnosti, ktoré z toho plynú. To sa mi  však podarí až vtedy, keď budem prosiť Ducha Svätého o jeho dary. Dúfam a pevne verím, že aj po prijatí sviatosti birmovania, budeme  zbožní, múdri, rozumní, úctiví a že v nás neochabnú rozhodnutia, ktoré sme sa rozhodli prisľúbiť.  

2. V prvom liste Korinťanom sa píše: ,,Nik nemôže povedať, že Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom.“ Duch Svätý v nás vzbudzuje vieru, je prvý pri prebúdzaní našej viery/krst/,avšak Duch Svätý je posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej trojice. Veriť v Ducha Svätého teda znamená vyznávať ,že Duch Svätý je tretia Božská osoba, pravý Boh, rovný Otcovi i Synovi, je jednej podstaty s Otcom a Synom a je od nich neoddeliteľný. Patrí mu taká istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. Duch Svätý je večný Boh a účinkuje od samého začiatku. Duch Svätý zjavoval Božie pravdy už V Starom zákone mnohým vyvoleným ľuďom /Mojžišovi, Samuelovi, Dávidovi.../,ako aj predchodcom Nového zákona /Simeonovi, Alžbete, Jánovi Krstiteľovi/.Najdokonalejšie sa však prejavil Duch Svätý v živote a účinkovaní Ježiša Krista. Ducha Svätého môžeme poznať :z písem, tradície, v Učiteľskom úrade Cirkvi, v liturgii, v modlitbe, charizmách, vo svedectvách všetkých svätých.

SYMBOLY Ducha Svätého: VODA, POMAZANIE, PEČAŤ, OHEŇ, RUKA, HOLUBICA, OBLAK A SVETLO, PRST.

Evanjeliá rozširujú starozákonné chápanie Božieho Ducha. Nie je len mocnou Božou prítomnosťou medzi ľuďmi, ale je zároveň Duchom Božieho Syna. Ježiš Kristus bol počatý z Ducha svätého, koná v Duchu Svätom a dáva Ducha svätého svojim učeníkom. Duch Svätý prechádza a sprevádza Ježišovo účinkovanie - celý Ježišov život je preniknutý Duchom Svätým. To, čo Duch Svätý koná v jeho živote, to má sprevádzať Cirkev. Táto skutočnosť je podčiarknutá trinitárnym charakterom misie Ježiša Krista/Otec - stvorenie, Ježiš Kristus vykúpenie, Duch Svätý - vykúpenie./

TURÍCE – ako skúsenosť prítomnosti Ducha Svätého v Cirkvi: Ježiš pred svojím nanebovstúpením viackrát povedal svojim učeníkom, aby očakávali Ducha Svätého .Na desiaty deň po nanebovstúpení – na Turíce dostáva Cirkev Ježišom prisľúbeného Ducha, ktorý ju preniká a neprestáva ju sprevádzať. Duch Svätý prišiel: a) ako DUCH SILY - naplnil apoštolov a úplne ich premenil/Tí  istí apoštoli teraz bez strachu predstúpili pred ľudí a hlásali Krista/, b) ako DUCH PRAVDY, ktorý ich vyučil všetkému, a po c) ako OHEŇ BOŽEJ LÁSKY - prenikol srdcia apoštolov a ostatých učeníkov  láskou k Bohu a ku všetkým ľuďom.

Turíce sú prvou skúsenosťou ranej Cirkvi s Duchom Svätým. Táto udalosť je zároveň naplnením prisľúbení Starého zákona/Joel/o vyliatí Božieho Ducha. Zo svedectiev Skutkov a Pavlových listov je zrejmé ,že prví kresťania vnímali a uctievali Ducha Svätého ako Božskú osobu pri zachovaní viery v jedného Boha. Podľa Pavla je Duch Svätý Duchom vzkrieseného Krista, je Duchom cirkvi a Duchom kresťana ako v Kristovi znovuzrodeného, nového človeka. Kresťan je novým stvorením v Duchu Svätom, dostáva jeho dary a žije v spoločenstve zrodenom z Ducha Svätého. Iba v tomto duchu možno vyznávať že Ježiš Kristus je Pán.  Skutky apoštolov ukazujú, že Boh nás chce naplniť, prekvapiť  a každý deň viesť. Ale ako sa to stane? Len keď sa podriadime jeho Duchu. To sú jednoduché kroky, ako to môžeme urobiť. Pomôžu nám vnímať  Ducha, keď pôsobí v našom živote.

1.UTÍŠENIE SRDCA

2.FORMOVANIE MYSLE

3.PÍSANIE SI  DENNÍKA O SVOJICH MODLITBÁCH

4.ROZUMNE SI USPORIADAŤ DEŇ A OŽIVIŤ HO

Skutky apoštolov nevyratúvajú všetky ,,skutky“ Ducha Svätého. Duch aj dnes silno pôsobí. Stále premieňa obyčajných ľudí na Ježišovu podobu. Stále ich spája, aby budoval Cirkev. Stále im dáva silu, aby šírili evanjelium. Nájdime si čas ,aby sme praktizovali tieto štyri jednoduché kroky. Nie je ťažké vytvoriť si návyk a výsledky stoja za to. Tento druh konania je práve to, čo robili veriaci a prinieslo to úžasné ovocie. Podobne  ako aj oni  aj vy zistíte ,že Duch Svätý koná divy v našom živote.   

P.M.

 1. Vo svojom živote vnímam Ducha svätého každý deň pri modlitbe, ale najviac ho pociťujem v nedeľu keď idem na sv. omšu. Do birmovky by som chcela vylepšiť to, aby som sa častejšie modlila a začala  častejšie čítať sv. písmo. 

2. Duch svätý zostúpil na učeníkov v podobe plameňov, ktoré horeli nad hlavou každého z nich. Učeníci boli zrazu naplnení Duchom svätým. Získali schopnosť hovoriť inými jazykmi. Apoštoli nadšene začali zvestovať radostnú zvesť o spasení. Keď putovníci ktorý boli v tom čase v Jeruzaleme počuli zvesť o spasení aj oni prišli na miesto kde sa zjavil Duch Svätý. V úžase a zmätku počuli vo vlastnom jazyku úchvatné svedectvá o Božích mocných skutkoch z úst neučených Galilejčanov. Podaktorí vraveli: „Nerozumiem“ Čo to znamená“ Iní sa to snažili odbiť slovami: „Sú opití“. Peter im povedal  „ nie sú veď je len deväť hodín ráno.  Splnilo sa to čo predpovedal prorok Joel. Boh zoslal svojho Ducha na všetkých ľudí.  Od toho dňa keď sa zjavil Duch svätý všetci veriaci sa každý deň zhromažďovali  v jeruzalemskom chráme a v menších skupinkách. Vďačnosť  Bohu vyjadrovali chválami a spevom. Všetky zmeny, ktoré Kristus v nás pôsobí, dejú  sa prostredníctvom Ducha. Ako veriaci by sme sa mali byť stále vedomí toho, že bez Ducha nemôžeme nič urobiť. ( Ján 15,5).

B. K.

  1. Keď niekedy premýšľam a pozerám sa do minulosti, tak objavujem, v niektorých situáciách prítomnosť Ducha Svätého. Bol prítomný nenápadne. Najprv som si myslela že ide o náhodu, ale potom som objavila za tým Ducha Svätého. Ako by pripravoval Božie plány.

Bol prítomný aj pri mojich omyloch alebo zlyhaniach. ( to snáď nie - poznámka editora) Často keď rozmýšľam nad mojím správaním, tak sa pozerám do môjho srdca či nesie ovocie Ducha Svätého. Ducha Svätého vnímam aj v drobnostiach ako je vnútorná istota a v radosti zo života a chuť do života. Do birmovky by som chcela zlepšiť to, že budem sa snažiť rozlíšiť ducha svätého od emócii a náhod. Budem ho hľadať v rodine, mojich osobných modlitbách a v láske. Veď Duch Svätý nás učí hovoriť s Bohom. Je ako anténa, ktorá nás napája na modlitbu.

  1. Naplnil ich Duch

Apoštoli si možno mysleli, že už majú všetko, čo potrebujú. Veď tri roky sa učili jeho evanjelium a dokonca konali misijnú prácu. Mali výsadu vidieť vzkrieseného Pána po Veľkej noci a potom s ním strávili 40 dní. Čoraz viac sa učili o kráľovstve. A potom spolu prežili deväť dní, keď sa ponorili do modlitby. Čo viac ešte mohli potrebovať?

Potrebovali Ducha Svätého. Všetko až doteraz bolo dobré a užitočné. Ale napriek všetkému, čo videli a počuli, potrebovali Ducha, aby prišiel do ich sŕdc, učil ich, posilňoval ich a pozdvihoval ich.

Duch ich prekvapil

Duch nás niekedy zaskočí. Môže nás žiadať, aby sme zanechali dlhodobé predsudky. Môže nás povzbudiť k novej službe v našej farnosti – takej, akú sme najmenej očakávali. Možno nás podnieti, aby sme dali do poriadku narušený vzťah. Nech je to čokoľvek, mali by sme mať na pamäti Petrovo zvolanie. Buďme vždy otvorení na prekvapenia Ducha!

Duch ich usmerňoval

Chce nás viesť a usmerňovať. Boh chce, aby bol jeho Duch stálym darom, ktorý formuje naše srdce i myseľ a riadi naše kroky. Chce nás viesť, keď každý deň ideme do sveta. Môže nám ukázať, ako hovoriť o jeho láske s našimi spolupracovníkmi. Môže nám poradiť, ako riešiť ťažkú situáciu v rodine. Môže nás poslať novým smerom, ako to urobil v Pavlovom prípade, a otvoriť nám novú oblasť služby.

Prijmite Ducha

Skutky apoštolov ukazujú , že Boh nás chce naplniť, prekvapiť a každý deň viesť. Ale ako sa to stane? Len keď sa podriadime jeho Duchu.

V. Š.

 1. Ducha svätého som doteraz moc v živote nevnímala a ani nepozorovala, do birmovky sa určíte budem snažiť, aby som to napravila.

2. Duch svätý vstúpil do apoštolov a ty následné začali hovoriť svojimi rodnými jazykmi, ľudia hovorili že sú opití, ale Peter im povedal, že je len 9 hodín ráno a že sa stalo to čo Ježiš predpovedal a zachránený budú iba tí čo v neho veria.

Z. Š.

  1. Doteraz som vnímala Ducha svätého ako moju oporu. Ako niekoho na koho sa môžem v núdzi obrátiť vnímala som ho ako niečo čo ma pozdvihne z dna keď sa bude ťažko vstávať, zdvihnúť hlavu hore a ísť ďalej.

Do birmovky by som chcela vylepšiť najmä to, že ho budem brať ako podporu aj dobrých časoch. Bezstarostných časoch. A keď už ho budem tak vnímať a budú dobré časy sa len pousmejem a budem ho brať ako moju oporu vždy.


  1. Duch svätý vlastne pomohol apoštolom nájsť tú správnu cestu viery ukázal im smer k Bohu a jeho synovi Ježišovi, tak ako to ukazuje aj nám.

M. P.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.