Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Teraz pred prijatím Ducha Svätého obnovte si vieru, ktorú ste kedysi vyznali v krste, alebo ktorú za vás s Cirkvou vyznávali vaši rodičia a krstní rodičia.

 

Obnovenie krstných sľubov

Birmovanci stoja a biskup sa ich pýta: Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení?

Všetci birmovanci naraz odpovedia: Zriekam.

Biskup: Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Birmovanci: Verím.

Biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narode­ného v Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Birmovanci: Verím.

Biskup: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako ho prijali apoštoli na päťdesiaty deň po Veľkej noci?

Birmovanci: Verím.

Biskup: Veríte vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v od­pustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Birmovanci: Verím.

K tomuto vyznaniu sa pripojí aj biskup a vyzná vieru Cirkvi: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávanie a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Zhromaždenie veriacich vyjadrí svoj súhlas slovom: Amen.

Namiesto formuly "Toto je viera naša" možno podľa okolností dať aj inú formulu, prípadne aj vhodnú pieseň, ktorou by celé zhromaždenie vyjadrilo svoju vieru.

 

Položenie rúk na birmovancov

Potom biskup (vedľa neho stoja kňazi, ktorí mu budú pomáhať pri birmo­vaní) postojačky so zloženými rukami a obrátený k ľudu povie: Milovaní bratia a sestry, prosme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcéram, ktorých už v krste znovuzrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu.

Všetci sa chvíľku v tichosti modlia.

Potom biskup (a kňazi, ktorí mu budú pomáhať pri birmovaní) vystrú ruky nad všetkých birmovancov. Modlí sa iba biskup: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého Obhajcu, udeľ im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Pomazanie krizmou

Potom diakon podá biskupovi krizmu. Birmovanci po jednom pristupujú k biskupovi alebo, ak by to bolo výhodnejšie, sám biskup pristúpi ku každému z nich. Ten, čo priviedol birmovanca, položí mu pravicu na plece a biskupovi povie birmovancovo meno, prípadne birmovanec sám povie svoje meno.

Biskup vloží koniec palca pravej ruky do krizmy, urobí ním kríž na čelo birmovanca a pritom povie: M. prijmi znak Daru Ducha Svätého.

Birmovanec povie: Amen.

Biskup dodá: Pokoj s tebou.

Birmovanec: I s duchom tvojím.

Ak však biskupovi pri udeľovaní birmovania pomáhajú kňazi, diakon alebo asistujúci podajú biskupovi všetky nádobky s krizmou; kňazi po jednom pristupujú k nemu a on každému z nich podá nádobku s krizmou. Birmovanci pristupujú k biskupovi a k birmujúcim kňazom alebo, ak je výhodnej­šie, biskup a birmujúci kňazi pristupujú k birmovancom a pomazávajú ich.

Počas birmovania sa môže spievať vhodná pieseň. Po pomazaní si biskup (a kňazi, čo birmovali) umyje ruky.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.