Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Obrad sa koná v kostole, počas slávenia omše.

 

Predstavenie  kandidátov

Po homílii animátor, predstaví tých, ktorí majú byť vyvolení, takto alebo podobne:

Pán farár (dekan), teraz, keď sa blíži sviatosť birmovania v našej farnosti, tu prítomní pokrstení mladí ľudia, dôverujúci Božej milosti a sile Ducha Svätého, podporovaní modlitbou a príkladom tohto spoločenstva a svojich animátorov, počas náležitej prípravy žiadajú, aby sa im dovolilo pristúpiť k sviatosti birmovania.

Celebrant odpovie: Nech sa postavia kandidáti spolu so svojimi birmovnými rodičmi

Potom sa celebrant obráti k prítomným a povie im takto alebo podobne: Svätá Božia Cirkev chce si byť istá, že títo pokrstení mladí ľudia sú súci prijať sviatosť birmovania a stať sa tak dospelými kresťanmi.

Obráti sa ku krstným rodičom: Preto vás, budúci birmovní rodičia i animátori žiadam, aby ste vydali svoje svedectvo: Počúvali verne Božie slovo ohlasované Cirkvou?

Krstní rodičia odpovedia: Áno, počúvali.

Celebrant: Uviedli slovo, ktoré počuli, do svojho každodenného života a začali kráčať pred Bohom?

Krstní rodičia odpovedia: Áno, uviedli.

Celebrant: Zotrvávali v bratskom spoločenstve s vami a zúčastňovali sa s vami na modlitbe?

Krstní rodičia odpovedia: Áno, zotrvávali.

 

Otázka pre kandidátov a žiadosť

Celebrant sa pýta kandidátov: A teraz sa obraciam k vám, drahí birmovanci. Vaši krstní rodičia a animátori vydali o vás dobré svedectvo. Cirkev dôveruje ich posudku a v Kristovom mene vás pozýva k sviatosti birmovania. A tak teraz vy, čo ste už dávnejšie počuli Kristov hlas, odpovedzte pred Cirkvou a vyjavte svoj úmysel. Chcete prijať Kristove sviatosť birmovania?

Birmovanci: Chceme.

Potom spoločne pristúpia k stolíkom a zapisujú sa. Počas zapisovania sa môže spievať. Zoznam sa potom donesie v obetnom sprievode.

 

Prijatie alebo vyvolenie

Po zápise mien celebrant krátko vysvetlí prítomným význam ukončeného obradu a potom sa týmito slovami obráti na kandidátov: Milí birmovanci, vybrali sme vás, aby ste boli ...dátum.. sviatosťou birmovania naplno začlenení do Cirkvi.

Katechumeni odpovedia: Bohu vďaka.

Celebrant pokračuje: A teraz je vašou úlohou, ale aj úlohou nás všetkých prejaviť s Božou pomocou svoju vernosť Bohu, ktorý je verný svojmu volaniu, a veľkodušne sa usilovať o to, aby ste dosiahli zavŕšenie svojho vyvolenia.

Potom sa celebrant týmito slovami obráti ku krstným rodičom a farnosti: Vám birmovní rodičia, animátori i všetci farníci zverujeme v Pánovi týchto birmovancov, o ktorých ste vydali svedectvo; pomáhajte im a povzbudzujte ich svojím príkladom, kým sa nedostanú k sviatosti birmovania.

 

Modlitba za vyvolených

Dobrotivý Bože, ty si vo svojej všemohúcnosti stvoril človeka a vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil; láskavo zhliadni na synov a dcéry, ktorých si krstom prijal do svojej Cirkvi.  Nech sa stanú v nej dospelými členmi. K tomu im daj svoju pomoc, aby  dosiahli to, čo nemôžu získať svojimi silami. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.