Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Modlitba sa môže konať pri štedrovečernom stole alebo pri rodinnom betleheme.

Počas modlitby je na stole položená zapálená svieca ako symbol Krista, ktorý prichádza na svet ako svetlo na osvietenie pohanov (porov. Lk 2, 32).

Na úvod všetci prítomní spoločne zaspievajú ľubovoľnú vianočnú koledu, napríklad Čas radosti, veselosti (JKS 40). 

Modlitbu začne zvyčajne otec alebo najstarší člen rodiny prežehnaním a krátkym príhovorom, napríklad takto:

ÚVOD

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Nech je zvelebený Boh, ktorý nám doprial stretnúť sa v tento svätý večer a spoločne chváliť jeho meno za veľkosť jeho lásky, ktorú nám prejavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi.

Amen.

Milí moji (M. a M. môže menom osloviť svoju manželku a deti), som šťastný, že po roku môžeme opäť prežívať Vianoce, náš vzácny kresťanský sviatok, kedy spoločne oslavujeme narodenie Pána Ježiša.

Prichádza k nám ako jeden z nás ľudí, aby sme vedeli, že Boh nám je blízky a že v duchu môžeme hľadieť na jeho ľudskú tvár a vidieť v nej nebeského Otca. (Jn 14, 9)

Aké je krásne, keď prežívame spoločenstvo rodiny, keď máme jeden druhého, keď sa môžeme potešiť darčekmi a zažiť lásku. Ešte krajšie je vedomie, že medzi nami je prítomný sám Pán Ježiš. (Mt 18, 20)

Prečítajme si úryvok zo Svätého písma (môžeš napríklad ty, M.; osloví jedno z detí), aby sme počuli, ako sa nám prihovára a povzbudzuje nás Pán.

ČÍTANIE SVÄTÉHO PÍSMA   1 Jn 4, 7. 9. 12

                Jedno z detí, alebo ak sú malé, jeden z rodičov, prečíta nasledovný úryvok Svätého písma.

Svätý apoštol Ján napísal:

            Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.

            A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

            Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

VYZNANIE VIERY

Mama povie:

Udalosti Ježišovho narodenia správne prijmeme len vo svetle viery. Preto teraz, pri tejto zapálenej svieci, ktorá je symbolom Božej prítomnosti, vyznajme vieru: 

Verím v Boha Otca, všemohúceho stvoriteľa neba i zeme…

ZNAK POKOJA

Potom dodá:

Spoločne sme vyznali vieru v to, že Boh, náš nebeský Otec, poslal na svet svojho Syna, ktorý sa narodil ako dieťa a prišiel medzi nás ako knieža pokoja a lásky. Prejavme si aj my navzájom lásku a pokoj.

Členovia rodiny si navzájom dajú znak pokoja podaním rúk, prípadne bozkom.

VIANOČNÁ MODLITBA VĎAKY A PROSBY

    Modlitbu možno predniesť tak, že každú prosbu prečíta niektorý z členov rodiny tak, aby sa všetci vystriedali. 

Otec:

            Prežívame čas dávania a prijímania, chceme si prejaviť lásku a blízkosť darčekmi, ktoré na nás čakajú, ale pritom ľahko prehliadame dary, ktoré nám dáva sám Pán, a nielen dnes, ale po celý rok. Preto spoločne volajme:

Ďakujeme ti, Pane, a prosíme, aby si nás vypočul. 

Ďakujeme ti za náš dom, v ktorom (miesto, na ktorom) môžeme bývať, za oblečenie, jedlo a všetky dary, ktoré nám denne dávaš

― a prosíme za všetkých, ktorí nemajú domov a žijú v hlade a biede.

Ďakujeme ti za ľudí, ktorých si postavil do nášho života a ktorí, hoci poznajú naše nedostatky, predsa nás milujú

― a prosíme za ľudí, ktorí si nechcú odpustiť.

Ďakujeme ti, že ostávaš s nami aj v ťažkých chvíľach nášho života a pozývaš nás bližšie k sebe

― a prosíme za tých, ktorí žijú v beznádeji a zúfalstve, lebo ťa nepoznajú.

Ďakujeme ti za pokoj, ktorý nám len ty dávaš

― a prosíme za krajiny, v ktorých je vojna alebo nepokoj.

Najviac ti ďakujeme, že si sa narodil pre našu záchranu

― a prosíme za ľudí, ktorí odmietajú tvoju lásku.

Ďakujeme ti, že naša budúcnosť je v tvojich rukách

― a prosíme za zúfalých a smutných.

Ďakujeme ti, že si nádejou všetkých nás

― a prosíme za našich zomrelých príbuzných a priateľov.           

Vypočuj nás, Pane Ježišu, a príď do našich sŕdc ako pravé svetlo nášho života. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Namiesto tejto modlitby môže každý člen rodiny vysloviť aj svoju vlastnú prosbu. 

Ak sú prítomné malé deti, môže sa namiesto tejto modlitby predniesť iná, napríklad

Ďakujeme, Otče milý, vo vianočnej slávnej chvíli,

za to, že sme mohli zas´ dožiť tento svätý čas.

Že môžeme oslavovať, Krista Pána zvelebovať

dnes v deň jeho narodenia, v deň záchrany a spasenia.

Prijmi, Pane, naše chvály hoc’ nás je len hlúčik malý,

ale hlúčik, čo ťa ľúbi tak ako málokto z ľudí!

Spievame a modlíme sa, z Písma tvojho učíme sa,

deti tvoje veľké, malé. Nech ti všetko slúži k sláve! Amen.

Môže nasledovať spev niektorej vianočnej koledy, napríklad Do mesta Betlema (JKS 52) alebo Búvaj, dieťa krásne (JKS 39).

MODLITBA POŽEHNANIA JEDLA

Po speve koledy nasleduje modlitba pred jedlom. Jednotlivé časti prednesú striedavo rodičia, otec a mama. 

Mama:

Bože všetkých darov, ďakujeme ti za všetko, čím si nás dnes i v tomto roku požehnal. A ďakujeme ti aj za nás všetkých, ktorí sme sa zhromaždili okolo tohto stola.           

Otec:

Prosíme ťa, aby si nás, aj toto naše jedlo požehnal, a rovnako tých, ktorých milujeme a nie sú tu dnes s nami. 

Mama:

V našej vďačnosti a láske voči tebe, Ježišu, si spomíname na tvoje skromné narodenie a modlíme sa za tých, ktorí nemajú dostatok jedla.

Pripomíname si miesto, na ktorom si sa narodil a prosíme za tých, ktorí nemajú kde bývať. Pripomíname si aj tvoje posolstvo, v ktorom si nás vyzval k starostlivosti a štedrosti a modlíme sa za mier v rodinách a národoch po celom svete. 

      Otec:

Zvelebujeme ťa a vzdávame ti vďaky v tvojom Svätom Duchu, ktorý prináša našim srdciam život a pokoj dnes, na Štedrý deň, i kedykoľvek inokedy. Amen.  

Voláme ťa Otcom, Bože, preto prijmi od nás modlitbu, ktorú nás naučil tvoj Syn a náš Pán:

Otče náš…  

Na záver podľa okolností môže nasledovať modlitba Anjel Pána, prípadne vianočný vinš (zvlášť ak sa deti nejaký naučili v škole). Večera ďalej pokračuje podľa rodinných tradícií a zvyklostí.  

-šf2019-

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/liturgia/vianoce/1088-rodinna-poboznost-na-stedry-vecer

https://faraturzovka.sk/liturgia/vianoce/1540-poboznost-pri-stedrej-veceri
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.