Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pane Ježišu, tvoja Matka, Panna Mária bola v strede apoštolov modliacich sa o príchod Ducha svätého. 

Preto ju pozdravujeme ako Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosíme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého. 

 Nasledujú loretánske litánie:

 Pane, zmiluj sa! – Pane, zmiluj sa!

Kriste, zmiluj sa! – Kriste, zmiluj sa!

Pane, zmiluj sa! - Pane, zmiluj sa!

Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária,

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Matka Kristova,

Matka Cirkvi,

Matka Božej milosti,

Matka najčistejšia,

Matka najnevinnejšia,

Matka panenská,

Matka nepoškvrnená,

Matka hodná lásky,

Matka obdivuhodná,

Matka dobrej rady,

Matka Stvoriteľa,

Matka Spasiteľa,

Panna najmúdrejšia,

Panna hodná úcty,

Panna hodná chvály,

Panna mocná,

Panna dobrotivá,

Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,

Sídlo múdrosti,

Príčina našej radosti,

Príbytok Ducha Svätého,

Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,

Ruža tajomná,

Veža Dávidovho mesta,

Veža zo slonovej kosti,

Dom zlatý,

Archa zmluvy

Brána do neba,

Hviezda ranná,

Uzdravenie nemocných,

Útočisko hriešnikov,

Útecha zarmútených,

Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,

Kráľovná patriarchov,

Kráľovná prorokov,

Kráľovná apoštolov,

Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznávačov,

Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

Kráľovná nanebovzatá

Kráľovná posvätného ruženca,

Kráľovná rodiny,

Kráľovná pokoja

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta- zľutuj sa nad nami ,Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta- vyslyš nás ,Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta –zmiluj sa nad nami

 Oroduj za nás svätá Božia Rodička.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

         Modlime sa:

         Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista nášho Pána. 

Veľkonočná antifóna

 Raduj sa nebies Kráľovná, -Aleluja, aleluja.

Lebo koho si nosila, -Aleluja, aleluja.

Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, -Aleluja, aleluja.

Pros, aby nás k sebe prijal,- Aleluja, aleluja. 

Kňaz: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

Ľud:   Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 

Modlíme sa:

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet, prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor  jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.

  VZÝVANIA 

  1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.

Ľ.: Amen. 

  1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.

Ľ.: Amen.

  1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.

Ľ.: Amen. 

  1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.

Ľ.: Amen. 

  1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.

Ľ.: Amen. 

  1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.

Ľ.: Amen.

  1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.

Ľ.: Amen. 

 ZÁVER


K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.

Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.

K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.