Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Úvodná modlitba:  

Ježišu, chceme ísť s tebou na Kalváriu, v duchu niesť kríž, ľutovať naše hriechy a vynahradiť našu nevernosť.

S krížom na pleci spolu s tebou chceme vyprosiť dar obrátenia pre tých, ktorí sa od teba vzdialili a zotrvávajúc v hriechu nemajú síl vrátiť sa k tebe.

Ty, bolestná Matka Mária, ktorá si trpela spolu so svojim synom, prihováraj sa za birmovancov a našu mládež.

1. ZASTAVENIE 

Pána Ježiša odsúdili na smrť 

Pilát povedal: "Ja na ňom nijakú vinu nenachádzam" (Jn 19,4)

Ježiš bol nespravodlivo odsúdený. Pilát prehlásil, že je bez viny a predsa ho odsúdil na smrť. Žijem medzi ľuďmi. Vidím ich skutky. Posudzujem ich konanie. Aký názor o nich vyslovím? Možno že nespravodlivo súdim a tak im krivdím. 

Chvíľka ticha 

Ježišu najspravodlivejší Sudca, ktorý si o sebe povedal: "Ja som Pravda", nauč nás birmovancov vždy hovoriť pravdu. 

2. ZASTAVENIE 

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Pán Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." (Mt 16,24)

Ježiš šiel príkladom s radosťou vzal kríž znak hanby a poníženia, potupy a opovrhnutia. S ním vzal aj naše hriechy. Na pleciach niesol kríž na miesto kde za nás obetoval život.

Ľudský život nemôže byt bez ťažkosti. Ak chceme byt Kristovými ľuďmi, musíme vziať kríž na svoje plecia a poznačiť ním celý náš život. Ako prijímam kríž svojho života: každodenné námahy a prácu, utrpenie, choroby, nepríjemnosti, neúspechy? Azda miesto dôvery, nádeje, nariekam a zlorečím? A Ježiš hovorí: „Nasleduj ma!" Sviatosťou birmovania nás chce v tom posilniť. 

Chvíľka ticha 

Ježišu, nauč ma ochotne brat každodenný kríž a niesť ho s odhodlaným srdcom. 

3. ZASTAVENIE 

Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom 

Simeon povedal Márii o Ježišovi: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých..." (Lk 2,34)

Spasiteľ s krížom na pleci cítil jeho ťarchu... Chýbali mu fyzické sily. Padá na zem.

Rozmýšľajme, ci príčinou pádu nebola aj naša nevernosť Kristovi, nedostatok horlivosti v modlitbe a službe Bohu a ľuďom, naša nedbalosť a lenivosť pri plnení povinností. Možno je to aj naša povrchná príprava k sviatosti birmovania, spovedi, prijímaniu 

Chvíľka ticha 

Ježišu, povzbuď naše srdce k horlivej príprave k sviatostiam a službe ľuďom.  

4. ZASTAVENIE 

Pán Ježiš stretá svoju Matku 

Simeon povedal Márii: „Tvoju vlastnú dušu prenikne mec bolesti..." (Lk 2,35)

Mária bola v Jeruzaleme. Dozvedela sa o odsúdení Syna. Prišla na krížovú cestu. Bolesť zranila jej srdce, keď zbadala svojho syna s krížom na pleci.

Božia Matka vychádza nám v ústrety, aby nás birmovancov uchránila pred zlom a hriechom, aby nám ukázala správnu cestu. Sme jej vďační za to? Svedomito žijeme podľa svedomia?  

Chvíľka ticha 

Bolestná Matka, ochraňuj každého z nás na cestách pozemského života a veď nás tak, aby sme nepremárnili obetu tvojho Syna za nás.

 5. ZASTAVENIE 

Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž 

„A prinútili akéhosi Šimona z Cyrény aby mu niesol kríž..." (Mk 15,21)

Mnohí videli zmučeného Krista, ale nikto mu ochotne a dobrovoľne neprišiel pomôcť. Každý sa bál kríža. Len donútený Šimon z Cyrény vzal na plecia kríž. S akou vďačnosťou pozrel Ježiš na Šimona. A srdce donúteného sa naplnilo pokojom.

Vôkol mňa toľkí ľudia potrebujú pomoc. Čakajú na ňu a prosia o ňu. Od nás birmovancov to veru čakajú! Pomáham ochotne druhým pri nesení ich kríža - ťažkosti? 

Chvíľka ticha 

Ježišu, nesúci kríž na Kalváriu, urob, aby sme ochotne ponúkli svoje sily iným, keď nesú ťarchy života.

6. ZASTAVENIE 

Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník 

Pán Ježiš povzbudzoval apoštolov, keď sa topili: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!" (Mk 6,50)

Veronika ako keby počula tieto slova. Pretíska sa cez zástup ľudí. Nedbala na vojakov, ktorí viedli Ježiša, poutierala mu tvár šatkou. Odchádza so Spasiteľovým odtlačkom tváre na šatke a chráni si ho po celý svoj život.

V živote potrebujeme veľa odvahy: pri vyznávaní viery, každý deň pri útokoch na Cirkev, pri odpúšťaní krívd, pri službe iným, pri premáhaní pokušení... Len odvážni zvíťazia. Prosme o Veronikinu odvahu! My, birmovanci, by sme ju mali mať. 

Chvíľka ticha 

Ježišu, daj nám odvahu a silu, aby sme sa k tebe priznali v každej chvíli života. 

7. ZASTAVENIE 

Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom 

Ježiš zachránil hriešnicu slovami: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." (Jn 8,9)

Ježišovi znova ubudli sily. Znova padá pod krížom. Nikto mu teraz napomáha. Hoci zostal sám, nikoho neobviňuje. Dobrovoľne prijal na seba ľudské hriechy.

Ako často hľadáme chyby na druhých a seba chceme ospravedlniť. Naša pýcha a prevrátenosť nás vedie k tomu, že hľadáme smietku v oku druhého človeka, vo svojom však brvno nevidíme. A predsa nikto z nás nie je bez viny a hriechu. 

Chvíľka ticha 

Ježišu, padnutý pod krížom, nauč nás pokore a vzbuď v našich srdciach úprimnú ľútosť nad spáchanými hriechmi. 

8. ZASTAVENIE 

Pán Ježiš napomína plačúce ženy 

Ježiš na krížovej ceste hovorí: „Neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi." (Lk 23,28)

Ženy išli za Ježišom. Možno medzi nimi boli tie, ktoré poznali jeho lásku a dobrotu. Požehnával ich deti, sýtil ich rozmnoženým chlebom, uzdravoval chorých. Chceli ho potešiť a prejaviť spoluúčasť. Neusilovali sa však o obrátenie svojich deti.

Nežiaľme nad trpiacim Kristom, ale obráťme sa, a zbavme sa svojich hriechov. Usilujme sa, my birmovanci, aby nás kamaráti nestrhli k zlému, ale naopak pomáhajme im obrátiť sa. 

Chvíľka ticha 

Ježišu, plný milosrdenstva a láskavosti, pomôž nám zmeniť naše chovanie a  neustále ho zdokonaľovať, aby naše matky nemuseli nad nami plakať. 

9. ZASTAVENIE 

Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom 

Pán povedal: „Kto vytrvá do konca, ten bude spasený." (Mt 24,13)

Tretí pád bol najbolestnejší. Obnovili sa rany, zväčšilo sa utrpenie, ubudli sily. Ale ani na moment mu neprišla myšlienka nepokračovať na ceste. Ježiš vstal a kráčal s krížom až na vrchol Kalvárie.

Koľkokrát v živote padáme, znova sa vraciame k hriechom. To nás znechucuje, aj my mladí birmovanci klesáme na duchu. Pred nami je vždy Kristus, ktorý vstáva po tretom páde. Za ním treba ísť znova a znova. 

Chvíľka ticha 

Ježišu, daj nám sily, aby sme nezostali v hriechu a nedali sa znechutiť ťažkosťami, ale aby sme sa vždy obracali na teba. 

10. ZASTAVENIE 

Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat 

Ježiš povedal: „Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byt mojím učeníkom." (Lk 14,33)

Na Kalvárii vyzliekli Ježišovi šaty. Obrali ho o česť, dobré meno a teraz mu vzali aj šaty. Ešte raz ho verejne vysmiali.

Naše puto s Bohom je tým silnejšie a hlbšie, čim viac sa odtrhneme od toho, čo je pozemské a dočasné. A nám je ťažko zriecť sa toho, čo máme. Niekedy sme viac zviazaní s dobrami tohoto sveta, než s Bohom. A zatiaľ je len jedna cesta: všetko nechať a ísť za Ježišom Kristom. Sme pripravení toto urobiť? 

Chvíľka ticha 

Zo šiat vyzlečený Ježišu, nauč nás birmovancov zbaviť sa pripútanosti k vášňam a nasledovať ťa ako najvyššie dobro. 

11. ZASTAVENIE 

Pána Ježiša pribíjajú na kríž 

"Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho..." (Lk 23,33)

Dal im ruky a nohy. Plný pokory a lásky dovolil, aby ho pribili na kríž. To všetko urobil pre toho, ktorého miloval - pre ČLOVEKA.

Len ten opravdivo miluje Boha, kto s ním spojí svoj život. Napriek prekážkam, pokušeniam, ťažkostiam, nehľadajme seba, ale zo všetkých síl chceme plniť vôľu nebeského Otca. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, aj my birmovanci často nasledujeme pochybné vzory a nechávame bokom teba, ktorý tak veľa pre nás robíš. 

12. ZASTAVENIE 

Pán Ježiš na kríži zomiera 

Na kríži Ježiš zvolal: „Dokonané je..." (Jn 19,30)

Medzi nebom a zemou je postavený kríž a na ňom visí záchrana sveta. Ježiš s roztiahnutými rukami objíma celý svet, otvárajúc ľudom prameň darov a bránu záchrany.

V našom živote je tak veľa možností zjednotiť sa s Bohom. Toľko možnosti sa nám ponúka! Usilujeme sa ich využiť dobrou prípravou k sviatosti birmovania. Nech Kristova smrť na kríži otvára naše srdcia a naše mysle Božiemu milosrdenstvu! 

Chvíľka ticha 

Ježišu, nauč ma milovať všetkých ľudí a odpúšťať im, ako ty odpúšťaš nám!. 

13. ZASTAVENIE 

Pána Ježiša snímajú z kríža 

Mária ako keby sa nám prihováral: „Vy všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a viďte, či je váš bôľ, ako môj bôľ?" (Nár 1,12)

Posledný raz vzala ho do svojho náručia. Teraz je to mŕtve telo jej Syna. A znova meč bolesti prenikol matkino srdce.

Dieťa je šťastné na rukách matky a pri jej srdci. Je v bezpečí, keď ho sprevádza. Tak opravdivo šťastní budeme vtedy, keď v hodine smrti príde pre nás Ježišova Matka a privedie nás pred svojho Syna. 

Chvíľka ticha 

Bolestná Matka, pros na nás hriešnych birmovancov, teraz i v hodine našej smrti. 

14. ZASTAVENIE 

Pána Ježiša pochovávajú 

Ježiš predpovedal: „Syn človeka bude vydaný veľkňazom... Odsúdia ho na smrť..., ale on tretieho dna vstane z mŕtvych." (Mt 20,18-20)

Ježišovo telo zložili z kríža, zavinuli ho do plachiet a položili do hrobu. Ku vchodu postavili stráž.

Zbytočné boli pečate a stráž. Tento hrob bude prázdny. Je v ňom pochované Žriedlo života, preto sa nedá ničim privaliť.

Neustále sa musí aj u nás birmovancov uskutočňovať naše zmŕtvychvstanie z hriechu a slabosti pre život s Bohom. Naše srdce sa nesmie uzavrieť, ale sa musí otvoriť pre Pána. 

Chvíľka ticha 

Ježišu, daj, aby sme vždy povstali z hriechu pre život s tebou a raz aby sme vstali z mŕtvych pre vecný život v tvojom kráľovstve.

 

Záverečná modlitba

Pane, ty vidíš - kríža sa bojím, ale povzbudil si ma.

Pane, ty vidíš - za kríž sa som sa hanbil, ale už nechcem.

Chcem objímam tvoj kríž a pod kríž si kľakať,

lebo na tomto kríži - svojho Boha vidím. 

Prijmi, Pane Ježišu, našu účasť na tvojej krížovej ceste a preukáž nám hriešnym svoje milosrdenstvo.

 

Modlitba na úmysel sv. Otca.

Pod tvoju ochranu...

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu... 

V:   So svojim milým Synom

R:  Nech nás požehná Panna Mária.

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.