Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pane Ježišu prichádzame tu dnes my, miništranti turzovskej farnosti.

Chceme sa pomodliť túto krížovú cestu v mene všetkých našich miništrantov. Chceme ju obetovať za miništrantov a duchovné povolania. Chcem si ňou aj pre seba vyprosiť dar, aby sme boli verní tebe, dobrí medzi sebou, úctiví voči ľuďom.

Daj nám silu, aby sme si nachádzali čas na miništrovanie. Veď raz vo večnosti to bude pre nás veľké plus, že sme ti pri oltári posluhovali. Pomáhaj nám vytrvať v dobrom živote pri oltári aj mimo kostola – medzi kamarátmi, v škole, doma, na ihrisku i všade kde budeme. 

 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť 

Pilát vydal Pána Ježiša na ukrižovanie. Začala sa jeho krížová cesta. Miništrant stojí pri oltári, kde slúži počas svätej omše. Je blízko miesta, na ktorom sa odohráva tá istá obeta, ktorá sa odohrala na Golgote. Odsúdenie na smrť je začiatkom tejto cesty, ktorú musel Pán Ježiš prejsť. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, ďakujeme ti za všetkých miništrantov, že môžeme stáť tak blízko pri oltári a že ti môžeme slúžiť pri svätej omši. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme si túto službu vážili a boli za ňu vždy vďační.

Chceme ti posluhovať tak, aby sme neboli nikomu na pohoršenie 

 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje ramená 

Aj miništrant musí zobrať kríž - ťažkosti. Ísť na svätú omšu môže byť niekedy ťažké, pretože nie vždy sme ochotní vstať na rannú svätú omšu. Večer máme veľa iných vecí. Je to televízor, môže to byť hra, šport, stretnutie s kamarátmi, alebo počítač.

Nie vždy je ľahké povedať si, že pôjdem na svätú omšu, aj keď sa mi nechce. Predsa sa to však oplatí, pretože viem, že ma tam čaká živý Boh, ktorý nám vždy vo všetkom pomáha a je s nami. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa, posilňuj a povolávaj miništrantov, aby ti dokázali ochotne slúžiť. Posilňuj ich vo chvíľach, kedy budú musieť prekonať svoje záujmy a pohodlie, aby mohli prísť slúžiť pri svätej omši. 

 1. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

 V duchu sme na krížovej ceste s Pánom Ježišom. Vidíme, že prvýkrát padá pod ťažkým krížom. Toto zastavenie nám pripomína bolesť, ktorú Pán Ježiš prežíval pri svojom prvom páde. Aj miništrant zažije svoje pády. Niekedy sa mu nepodarí vytrvať pri miništrovaní. Inokedy ho kamaráti navedú na niečo, čo ho odvádza od služby pri oltári.

Vidíme však ako Pán Ježiš znovu vstáva a pokračuje ďalej. Aj miništrant musí vstať a vrátiť sa tam, kde na neho čaká Pán Ježiš. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa, posilňuj miništrantov aby sa nedali odvábiť od miništrovania k niečomu zlému. Prosíme ťa vzbudzuj u mladších i starších miništrantov úprimnú lásku ku tebe a ku miništrantskej službe.  

 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou 

Mária je matkou Pána Ježiša a o on nám ju dal všetkým za matku. Miništrant sa stretá s Pannou Máriou pri mnohých pobožnostiach, taktiež pri svätých omšiach, pri ktorých si na ňu osobitne spomíname. Tak ako bola Panna Mária posilou pre svojho Syna na krížovej ceste, posilňuje i miništrantov pri ich každodennej službe pri oltári.

Na jej príhovor môžu miništranti dostávať Božiu pomoc a často krát vzbudzuje v miništrantoch aj duchovné povolanie pre kňazský, rehoľný alebo manželský život. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nám dal svoju matku aj za našu matku. Ďakujeme ti, že nám pomáha v miništrantskej službe. Na jej príhovor ťa prosíme, aby sme dokázali byť dobrými miništrantmi a aby sa z radov miništrantov zrodili nové duchovné povolania. 

 1. Šimon Cyrenejský pomáha Pánovi Ježišovi niesť kríž 

Aj miništrant je akoby Šimonom z Cyrény. Je mu istým spôsobom podobný. Slúži Pánovi Ježišovi pri oltári počas svätej omše, počas krstu alebo pohrebu. Pán Ježiš aj v tomto čase nesie ťažký kríž a miništrant mu pomáha. Slúži mu svojou prítomnosťou pri svätej omši, keď pomáha kňazovi, cez ktorého Pán Ježiš prichádza na oltár. Je to niečo veľmi potrebné a takáto služba je aj veľkou výsadou. Každý veriaci nemá možnosť byť pri oltári tak blízko, a tak bezprostredne ako miništrant. Cez tieto úkony sa deje mnoho veci, kde je Boh skutočne prítomný. Miništrantská služba je preto veľkým darom. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa, vzbuď v srdciach miništrantov úctu a lásku k službe pri oltári. Pomôž im, aby si túto službu vždy vážili, aby ju nerobili z donútenia, a aby k tebe dokázali prichádzať vždy s láskou a čistým srdcom.

 1. Veronika podáva Pánovi Ježišovi ručník 

Aj miništrant je ako Veronika, ktorá podala Pánovi Ježišovi ručník. Bol to prejav jej lásky na krížovej ceste. Miništrant má tiež prejavovať svoju lásku k Bohu. Prejavuje sa v tom, že prichádza na svätú omšu.

Z obetavej lásky a príkladu kňaza a miništrantov sa rodí aj duchovné povolanie, ktoré Boh vzbudzuje v srdci. Obeta pre druhých, ako to urobil Pán Ježiš a ako to urobila Veronika pri tomto zastavení, sú najhlbším a skutočným naplnením života. Preto je i duchovné povolanie, povolaním ku šťastiu cez obetu a darovanie sa. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoju obetavú a milosrdnú lásku. Prosíme ťa vzbudzuj u miništrantov a ostatných mladých ľudí túžbu slúžiť iným, a tak naplniť svoj život šťastím. 

 1. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom 

Tento druhý Ježišov pád pripomína opakované aj pády miništranta. Stáva sa, že sa viackrát pomýli alebo urobí veci, ktoré mu svedomie vyčíta. Svätý páter Pio hovoril, že práve v tom spočíva cesta za svätosťou, keď vždy znovu vstávame z pádov a chceme bojovať ďalej.

Potrebuje si to osvojiť aj miništrant, lebo prichádza k oltáru a chce slúžiť s čistým srdcom. Preto sa snaží pripraviť sa na svätú omšu ľútosťou nad všetkými previneniami, aby potom mohol slúžiť vnútorne pripravený. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby mali silu vždy znovu sa vrátiť a oľutovať ak sa previnia. Prosíme ťa o posilu pre všetkých, ktorí padnú na svojej ceste, aby mali nádej a silu pokračovať ďalej. 

 1. Pán Ježiš napomína ženy, ktoré nad ním plačú 

Pán Ježiš pri tomto zastavení napomenul ženy, ktoré nad ním plakali. Tieto ženy plakali zo súcitu, keď videli takto doráňaného človeka. Nemysleli však na to, že kvôli nám všetkým sa odohrala táto obeta. Preto im Pán Ježiš hovorí, aby plakali nad svojimi previneniami a nad svojimi deťmi, čím myslel všetkých nás.

Toto zastavenie chce aj miništrantovi pripomenúť, že obeta svätej omše sa odohráva kvôli nám a pre nás. Každá svätá omša je osobitné stretnutie so živým Bohom. Preto nemôžeme brať svätú omšu ako niečo všedné, čo sa mnohokrát opakuje. Živý Boh sa stretáva s miništrantom a miništrant sa stretáva s ním vždy novým spôsobom. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa pomôž miništrantom a všetkým nám aby sme sa nezúčastňovali na svätej omši len zo zvyku, ale aby sme dokázali prichádzať na svätú omšu vždy ako na nové stretnutie s tebou. 

 1. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom 

Pri tomto zastavení padá Pán Ježiš tretíkrát. Predtým sa odohrali už dva pády. Toto zastavenie nám pripomína náročnosť krížovej cesty, ktorou Pán Ježiš musel prejsť.

Náročnosť je aj v miništrantskej službe. Je potrebná predovšetkým vytrvalosť. Miništrantská služba si vyžaduje veľmi času. Je to služba pri svätých omšiach, pri krstoch, pohreboch, pomoc vo farnosti. Týmto všetkým slúži miništrant samotnému Bohu. Slúži mu v jednoduchých veciach, ale predsa však veľmi potrebných a vzácnych. Je to prejav lásky k Pánovi Ježišovi. A služba s láskou sa ľahšie vykonáva a prináša Bohu zaľúbenie. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa posilňuj všetkých miništrantov v trpezlivosti a láske pri miništrantskej službe, aby ti dokázali slúžiť trpezlivo a ochotne vždy, kedy to je potrebné.

 1. Pánovi Ježišovi vyzliekajú šaty 

Vojaci potupili Pána Ježiša ešte viac, keď po pribití na kríž zobrali jeho šaty a losovali o ne. Zobrali mu všetko. Ježiša ponížili.

V živote miništranta často prídu aj chvíle, kedy si môže myslieť, že miništrovanie je iba pre menších, alebo je to niečo nemoderné. Všetci v kostole vidia miništrantov. A preto keď sa niekde miništrant objaví, vie sa, kým je. Preto sa očakáva, že bude svedčiť o tom, že je miništrant.

Niekedy toto svedectvo musí miništrant vydať aj pred kamarátmi alebo priateľmi, ktorí miništrovanie pokladajú za čudné alebo nemoderné. Predsa však miništrovanie je veľký dar. Nie je iba pre menších chlapcov, ale je i pre dospievajúcich a starších. Je to služba z lásky. Žiaden otec nezabudne na svojho syna, keď k nemu prichádza. Tak isto aj Boh Otec nezabúda na službu miništrantov, ktorí k nemu prichádzajú s láskou. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby vytrvali v miništrantskej službe a aby mohli pocítiť tvoju milosrdnú lásku, ktorú k nim máš, a ktorú im darúvaš. Ďakujeme ti za ňu Pane Ježišu. 

 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž 

Pri tomto zastavení pribíjajú Pána Ježiša na kríž. Jeho obeta a krížová cesta sa blíži ku koncu. Ťažká obeta zomierania na kríži sa týmto pribíjaním však iba začína.

Môžeme preniesť tento symbolický začiatok obety na začiatok svätej omše. Pred ňou je potrebné sústrediť sa, byť v sakristii ticho. Keď sa začne svätá omša miništrant slúži pri oltári a pomáha kňazovi. Vie, že slúži pri obete, ktorá sa teraz odohráva na kríži. Preto sa miništrant svätú omšu prežíva čo najhlbšie a najdôstojnejšie. Malý miništranti ešte nedokážu zostať bez malých vrtení, ale starší miništranti majú byť príkladom pre mladších a prežívajú svätú omšu v modlitbe. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby dokázali svätú omšu prežívať v modlitbe. Prosíme ťa za starších miništrantov, daj im silu, aby sa dokázali postarať o mladších, a aby ich dokázali dobre usmerňovať a byť im príkladom.

 1. Pán Ježiš na kríži zomiera 

Keď Pán Ježiš na kríži zomieral, bol to vrcholný okamih jeho obety a lásky k nám. Miništrant je prítomný pri týchto okamihoch celkom blízko pri oltári. Počas premenenia kľačí pri oltári a môže sa celkom blízko pozerať na chlieb a kalich s vínom, ktoré sa na slová kňaza premieňajú na Telo a Krv Pána Ježiša Krista. Je to veľká milosť pre každého miništranta, keď môže byť takto blízko najväčších okamihov Svätej omše. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, v mene všetkých miništrantov ti ďakujeme, že môžeme byť blízko pri oltári a že ti môžeme slúžiť pri Svätej omši. Ďakujeme ti za tvoju lásku k nám, keď si sa obetoval na kríži na Golgote a keď sa teraz obetuješ z lásky ku nám každý deň pri obete Svätej omše. 

 1. Pána Ježiša skladajú z kríža 

Obeta Pána Ježiša na kríži sa zavŕšila a učeníci zložili jeho sväté telo z kríža. Tento obraz pripomína aj záver svätej omše. Po udelení požehnania sa miništranti vracajú do sakristie, kde ďakujú za obetu svätej omše krátkou modlitbou. Potom je potrebné upratať všetky pomôcky, pekne uložiť šaty, ktoré sa pri svätej omši používajú. Keď sa všetko poupratuje, je veľmi dobré ak môže miništrant ešte i sám poďakovať, že mohol slúžiť pri svätej omši. Tak ako učeníci v tichosti zobrali sväté telo Pána Ježiša Krista a sňali ho z kríža, tak má aj miništrant možnosť po svätej omši zostať chvíľu v modlitbe. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby si ich posilňoval v modlitbe a úcte k obete svätej omše. Ďakujeme ti za každú obetu svätej omše, v ktorej sa nám dávaš. 

 1. Pána Ježiša pochovávajú 

Aj miništrant sa často zúčastňuje na pohrebe, kde pochovávajú ľudské telo do zeme. Pri tomto zastavení pochovali telo Pána Ježiša jeho učeníci do hrobu. Obeta kríža sa skončila. Tak sa skončí i svätá omša. Po jej skončení a poďakovaní odchádzajú všetci do svojich domovov. Tak aj miništrant odchádza ku svojim povinnostiam, k učeniu a práci. Odchádza po stretnutí so živým Bohom, ktorému mohol slúžiť.

Toto stretnutie sa však nekončí. Ono je posilou do všetkého ďalšieho. Preto mnohí miništranti dávajú svedectvo ako im svätá omša pomáhala aj počas skúškového obdobia alebo písomiek v škole, keď prichádzali na svätú omšu. 

Chvíľa ticha

Pane Ježišu, prosíme ťa o posilu pre všetkých miništrantov i všetkých veriacich, aby sme stretnutie s tebou vedeli prenášať do nášho života v škole a v práci a na všetky miesta kde budeme. Prosíme ťa, vzbuď v srdciach miništrantov a mladých ľudí túžbu zasvätiť svoj život tebe a tým, ktorí tvoju pomoc potrebujú. 

ZÁVER 

Miništrant prichádza na sv. omšu aj v týždni aj v nedeľu. Každá sv. omša je oslavou zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Anjel povedal ženám, aby nehľadali živého medzi mŕtvymi. Pán Ježiš nie je mŕtvy, ale živý. S ním sa môžeme rozprávať v modlitbe, môžeme ho prosiť, ďakovať mu, chváliť ho. To všetko robíme pri každej sv. omši. Sv. omša je slnkom a stredobodom nášho života. Tam, kde je slnko, tam je život. Naším slnkom je Pán Ježiš. On je náš Život.

Pane Ježišu, prosíme ťa, pomáhaj nám aby sme radi prichádzali na sv. omši. Nielen v nedeľu ale aj v pracovné dni. Ty nás tam vždy čakáš. Živý Boh, ktorý nám chce pomáhať v živote. Bez teba nič nedokážeme urobiť. Potrebujem ťa, aby sme dobre žili.

Pane Ježišu modlili sme sa dnes my miništranti turzovskej farnosti. Vyprosovali sme si milosti pre seba aj pre nové duchovné povolania z našej farnosti.

Pozerali sme na teba a tvoje utrpenie v zrkadle svätej omše. Budeme sa snažiť, aby sme si našli čas na svätú omšu, ktorá je tvojím najcennejším darom pre nás. Vždy sa budeme snažiť, aby sme pri svätej omši boli úctiví, dobrí, aby sme boli vzorom pre všetkých, čo sú v kostole. 

Na úmysel sv. otca.

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu... 

V: So svojim milým Synom

R: Nech nás požehná Panna Mária.

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.