Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

Ľ.:      Amen.

K.:    Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, nech je s vami všetkými.

Ľ.:       I s duchom tvojím.

Všemohúci Bože, nech v našich srdciach zažiari tvoj Syn Ježiš Kristus, odblesk tvojej slávy; jeho príchod nech zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

Ľ.:       Amen. 

Čítanie Božieho slova

         Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom   (Rim 13,11-14a)

Bratia, však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

Môže nasledovať krátky príhovor

Modlitba požehnania

K.:       Bože, ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života.

Ľ.:       Velebíme ťa, Bože

K.:       Vo svojom Synovi nám dávaš svetlo a život.

Ľ.:       Velebíme ťa, Bože

K.:    Nech tvoj Duch osvieti naše srdcia, aby sme vedeli, k akej nádeji sme povolaní.

Ľ.:       Velebíme ťa, Bože

K.:       Modlime sa:

Ďakujeme ti, Pane Bože, náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti Adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať tvojho Syna, nášho Spasiteľa.

Požehnaj X tento veniec, aby nám ako znak nádeje pripomínal život a sväté spoločenstvo a daj, aby sme v týchto dňoch rástli
v tvojej milosti. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.:       Amen

K.:       Modlime sa:

Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo.

Požehnaj X tieto sviece; nech nám v dňoch Adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.:       Amen.

Prosby

Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého nebeský Otec poslal na svet, aby všetci ľudia prišli k svetlu pravdy a milosti.

  1. Pane, daj, nech tvoja Cirkev horlivo ohlasuje v týchto dňoch tvoje radostné posolstvo a nech vedie veriacich po ceste spásy.

Ľ.           Prosíme ťa, vyslyš nás.

  1. Pane, daj, nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé svetlo
    a počujú slovo tvojej blahozvesti.
  2. Pane, daj, nech sa tento adventný čas stane pre našu farnosť časom obrátenia a milosti.
  3. Pane, daj, nech naše rodiny, rodičia i deti, hľadajú Boha
    v duchovnom  sústredení,  v horlivej  modlitbe a v dobrote a láske.

K.:    A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.:       Otče náš...

Prepustenie

K.:       Pán s vami.

Ľ.:       I s duchom tvojím.

K.:       Skloňte sa na požehnanie:

Z milosrdnej lásky Boha Otca veríme, že Syn Boží prišiel na tento svet a znova príde na konci vekov. Nech vás Boh pre túto vieru posväcuje a sprevádza svojím požehnaním.

Ľ.:       Amen.

K.:    Očakávanie Kristovho príchodu nech vás na pozemskej púti posilňuje v hlbokej viere, v radostnej nádeji a v činorodej láske.

Ľ.:       Amen.

K.:    Vykupiteľ, ktorý vás potešil svojím prvým príchodom, nech vás odmení večným životom, keď na konci vekov príde v sláve.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.