Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Modlitba na 3. adventný týždeň

Otec:   V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Deti:    Amen.

O.:    Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, nech je s nami všetkými.

D.:       I s tebou

Všemohúci Bože, nech v našich srdciach zažiari tvoj Syn Ježiš Kristus, odblesk tvojej slávy; jeho príchod nech zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

D.:       Amen.

            Moji milí, vieme, že mnohí ľudia (a aj my) čakajú lepšiu budúcnosť, pomoc vo svojich starostiach a vyslobodenie z utrpenia, ktoré prežívajú.

A práve Adventné obdobie je časom, kedy sa viac obraciame k nášmu Pánovi a tešíme sa na jeho príchod. Preto sme sa aj dnes znovu stretávame pri modlitbe a zapaľujeme tretiu sviecu na našom adventnom venci.  

Nech sú tieto chvíle pre nás všetkým časom modlitby, ale aj vzájomnej ra­dosti z blížiacich sa sviatkov Vianoc. 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA  1 Sol 5, 16 – 22

         Otec rodiny alebo ten, kto predniesol úvodné slová, ho môže k tomu vyzvať takto:

       A teraz nám, M., prečítaj, k čomu nás dnes vyzýva svätý Pavol:

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježi­šovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Reflexia pre rodičov s deťmi: Svätý Pavol nás vyzýva k tomu, aby sme sa bez prestania modlili. Rodičia môžu s deťmi uvažovať nad tým, čo si pod touto výzvou predstavujú. Či sa to naozaj dá, stále sa modliť. Ak uvážime, že modlitba je povznesením srdca k Bohu, teda oslavou Boha a prosbou o naše posvätenie, tak pochopíme, že sa to dá. Pretože oslavovať Pána Boha a usilovať sa o posvätenie môžeme aj dennou prácou, vzorným plnením si svojich povinností, dobrými skutkami… preto nás svätý Pavol napomenie: čo je dobré, toho sa držte, a chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Môže nasledovať krátka diskusia o texte.

Modlitba požehnania

O.:       Bože, ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života.

D.:       Velebíme ťa, Bože

O.:       Vo svojom Synovi nám dávaš svetlo a život.

D.:       Velebíme ťa, Bože

O.:    Nech tvoj Duch osvieti naše srdcia, aby sme vedeli, k akej nádeji sme povolaní.

D.:       Velebíme ťa, Bože

O.:       Modlime sa:

Ďakujeme ti, Pane Bože, náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti Adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať tvojho Syna, nášho Spasiteľa.

Nech nám tento veniec nádeje pripomína život a sväté spoločenstvo s Ježišom. Daj, aby sme v týchto dňoch rástli v tvojej láske. Skrze Krista nášho Pána.

D.:       Amen

O.:       Modlime sa:

Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo.

Tieto sviece nech nám v dňoch Adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce svietiť každému človekovi. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

D.:       Amen.

Môžeme zaspievať vhodnú pieseň

Prosby

Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého nebeský Otec poslal na svet, aby všetci ľudia prišli k svetlu pravdy a milosti.

  1. Pane, daj, nech tvoja Cirkev horlivo ohlasuje v týchto dňoch tvoje radostné posolstvo a nech vedie veriacich po ceste spásy.

D.:           Prosíme ťa, vyslyš nás.

  1. Pane, daj, nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé svetlo a počujú slovo tvojej blahozvesti.
  2. Pane, daj, nech sa tento adventný čas stane pre našu rodinu časom obrátenia a milosti.
  3. Pane, daj, nech naše rodiny, rodičia i deti, hľadajú Boha v duchovnom sústredení, v horlivej modlitbe a v dobrote a láske.
  4. Pane, daj, nech tvoje svetlo svieti aj našim zosnulým na ktorých s láskou myslíme. 

O.:    A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

D.:       Otče náš...

O.:    A obráťme sa aj na našu Matku, Pannu Máriu, ktorá prvá prežívala advent:

D.:       Zdravas Mária...

Pripadne sa pomodlíme desiatok ruženca

Záver

O.:       Nech nás žehná Pán a nech nás chráni od všetkého zlého

D.:       Amen.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.