Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Modlitby veriacich sú veľkým darom II. vatikánskeho koncilu.

Na obetovanie ak kňaz sa modli nahlas, ľud odpovedá: Požehnaný Boh naveky!

Eucharistická modlitba

Eucharistická modlitba sa začína slávnostnou modlitbou (prefáciou). Na jej začiatku je dialóg medzi kňazom a ľudom. Kňaz rozopne ruky a povie: Pán s vami. Ľud odpovie: I s duchom tvojím.

Kňaz pozdvihne ruky a pokračuje: Hore srdcia. Ľud: Máme ich u Pána.

Kňaz s rozopätými rukami dodá: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu (tu je zmena – slovosled je „slovenský“). Ľud: Je to dôstojné a správne.

V úvodnom dialógu sa teda navrhuje úprava slovosledu v tretej kňazovej výzve: „Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu“. V poslednej odpovedi ľudu je trochu problém s prekladom latinského „iustum“. Doteraz sa prekladalo ako „správne“. Nie je to najvýstižnejší termín. V kontexte začiatku prefácie by bolo vhodnejšie preložiť „iustum“ ako „spravodlivé“ a „equum“ ako „správne“. Český preklad napr. „iustum“ prekladá ako „spravedlivé“. Zdá sa, že zmena v tomto prípade nie je podľa odborníkov nutná (podľa zásady čim menej meniť texty prednášané ľudom).

Kňaz spieva alebo recituje s rozopätými rukami prefáciu čiže pieseň vďaky. Na konci prefácie kňaz zloží ruky a zakončí ju spolu s veriacimi, spievajúc alebo nahlas recitujúc: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach! Minulé som hovoril, že tu asi nedôjde k zmene. Dôvody som vysvetli.

V texte prefácií, ktoré recituje, alebo spieva kňaz je viac  úprav, ale keďže týchto prefácií je veľké množstvo, bolo by zdĺhavé ich popísať a vysvetľovať.

Potom nasledujú eucharistické modlitby. V nich sa navrhujú nejaké jazykové úpravy. Určite si však všimneme zmeny v slovách premenenia. Tie by mali znieť: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré bude vydané za vás.

V konsekračných slovách sa v slovenčine pridáva vyjadrenie latinského „enim“, ktoré nie je v tomto prípade bezvýznamnou hovorovou vsuvkou. „Enim“ premosťuje dve vety. „Toto je moje telo“ nie je obyčajná oznamovacia veta. Ona závisí od predchádzajúcej vety, dáva jej zmysel a odôvodňuje ju: vezmite a jedzte, lebo toto je moje telo. Inštrukcia Liturgiam authenticam nalieha, aby v preklade sviatostných formúl boli všetky latinské slová presne vyjadrené v modernom jazyku. Podobne je to je aj v anglickom, španielskom, či poľskom preklade.

Nad kalichom s vínom kňaz hovorí slova: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi. Je to krv novej a večnej zmluvy, ktorá bude vyliata za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku.

Vidíme, že tu by mala byť veľká zmena. „Novi et aeterni testamenti“ bolo doteraz v slovenčine vyjadrené samostatnou vetou v závere: „Je to krv novej a večnej zmluvy“. Poradie myšlienok sa však má zhodovať s latinským znením, preto sa preklad prispôsobuje originálu v zmysle požiadaviek inštrukcie Liturgiam authenticam. „effundetur“ je futúrum, ale doteraz sa prekladá prítomným časom.

Dôležitá zmena je v preklade latinského „pro multis“. Podľa nariadení Apoštolskej stolice sa musí prekladať doslovne „za mnohých“.

Nabudúce:

Obrad prijímania
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.