Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Modlitba je základ kresťanského života

Je súvis medzi osobnou modlitbou a modlitbou počas sv. omše

Boh hovorí tomu, kto to čaká – počúva

Modlitba - pozdvihnutie srdca

Sv. Tomáš Akvinský: Modlitba je pozdvihnutie mysle k Bohu. «Myseľ» nie je niečo iba «teoretické», ale «praktické». Napríklad nestačí evanjelium iba čítať, nestačí ani premýšľať napr. o tom, čo znamená «blahoslavení chudobní duchom». To je biblic­ké štúdium. Modliť sa a skutočne rozjímať začíname až v tom okamihu, keď sa rozhodneme chudobu milovať a po nej túžiť, aby sme sa stále viac priblížili ideálu evanjelií.

Čo je pozdvihnutie mysle?

Pozdvihnutie mysle, nie je len myslenie, ale skôr chce­nie a láska. Niet preto divu, že sa výraz „myseľ“ sa nahradila slovom, ktoré to lepšie vyjadrovalo - srdcom. Mod­litba je teda «pozdvihnutie srdca k Bohu». Niekedy sa spojilo oboje a hovorí sa o «pozdvihnutí mysle a srdca k Bohu».

Ak by sme modlitbu definovali iba ako pozdvihnutie mysle, asi by to bolo nedostatočné. Pri rúhaní, zlosti voči Bohu, myslíme na neho, ale nie je to modlitba. Nie je to pozdvihnutie srdca k Bohu. Nie je tam láska, ale zlosť.

Modlitba ako chcenie

Modliť sa teda znamená byť na prvom mieste podobný Bohu, ktorý je láska, chcieť dobro, snažiť sa o to, aby sme sa takto podobali Bohu. Chcieť sa spojiť s Bohom.

V tom zmysle sa právom hovorí: Modlitba je taká, aký je život. Ku kontemplácii nie je iná cesta než «prax», teda zachovávanie Bo­žích prikázaní, zvlášť lásky.

Modlitba k Otcovi skrze Syna vo Svätom Duchu

Modlíme sa k Bohu. Kresťania však vedia z evanjelia o Bohu viac, než sa k nemu dá prísť iba rozumom, či analógiou zo skúmania prírody. Veria v Najsvä­tejšiu Trojicu. Slovo Boh v Novom zákone zna­mená predovšetkým Boha Otca. Preto liturgická formula sa obracia k Bohu Otcovi skrze jeho Syna Je­žiša Krista v Duchu Svätom. Bohoslužobné mod­litby sú tomu pravidlu verné.

Omšové modlitby

Omšové modlitby začínajú oslove­ním, napr.: «Všemohúci mocný Bože!» Potom sa udáva niektorá stála Božia vlastnosť, napr.: «Ktorého vlastnosťou je zmilovať sa.» Potom sa vysloví konkrétna, zvláštna prosba. Končí sa modlitbou «skrze nášho Pána Ježiša Krista...»

Novšie modlitby

Tie sa niekedy obracajú aj priamo ku Kristovi alebo k Svätému Duchu. Origenes zastával ešte názor, že sa nemáme modliť ku Kristovi, ale skrze Krista, jeho prostredníctvom k Otcovi. Pochopiteľne i to sa deje silou Svätého Ducha:

Dôvera v láske pri modlitbe

Musíme byť pevne presvedčení, že modlitba dôjde k nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach, nech už sa priamo ob­raciame ku ktorémukoľvek. K príhovorcovi sa totiž utiekame len preto, aby naša prosba istejšie, bezpečnej­šie, rýchlejšie dospela k Bohu Otcovi. Je to psychologická pomôcka pre nás.

Sv. Terezka:

 Pre mňa je modlitba vzletom srdca, jednoduchým pohľadom vyslaným k nebu, výkrikom vďačnosti a lásky tak v skúške ako v radosti.

Nabudúce:

Nový misál
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.