Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Ez 47, 1-2. 8-9. 12, 2. Kor 3, 9c-11. 16-17, 3., Jn 2, 13-22

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky, ktorú postavil v 4. storočí cisár Konštantín Veľký, slávi sa v Cirkvi už od 12. storočia v tento deň.

Najprv to bol sviatok iba pre mesto Rím. Potom sa však rozšíril na celú Cirkev. Táto bazilika, pri ktorej až do 14. storočia sídlili pápeži, sa po­kladá za materský chrám všetkých katolíckych chrámov na svete, symbolizujúc tak lásku a jednotu celej Cirkvi.

MY — BOŽÍ CHRÁM, PRIPRAVME SA!

Boží videc, apoštol Ján, na ostrove Patmose videl ne­beský Jeruzalem — novú zem a nové nebesá..., videl zo­stupovať z neba od Boha sväté mesto, nebeský Jeruzalem, vystrojené ako nevestu, ktorá sa vystrojila pre svojho žení­cha... (Zjv 21,1-2).

Dojemne opisuje jeho stavbu, jeho zloženie i jeho oby­vateľov. Ba počul i mohutný hlas od Božieho trónu ho­voriť: «Hľa, stánok Boží je medzi ľuďmi! Boh bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a Boh sám bude s nimi...»

Čím čistejšie bude naše srdce od hriechu, od sebectva, tým viac pochopíme toto Božie tajomstvo. Desaťročné dieťa v škole na otázku: «Kde je nebo?», rezolútne a s istotou vyhlásilo: «Nebo je v každej čistej duši! Nebo je plné Boha!»

Lateránska bazilika je zasvätená Najsvätejšiemu Spa­siteľovi, svätému Jánovi Evanjelistovi a svätému Jánovi Krstiteľovi. Bola vybudovaná za Konštantína. Je to teraz patriarchálna bazilika rímskeho biskupa. Pri nej do «avignonského zajatia» do r. 1305, bolo sídlo pápežov.

V chráme - kostole panuje najideálnejšia demokracia. Tu sa v malom prežíva nebo a jeho život. Tu vedľa seba stojí učenec i nevzdelanec, starý i mladý, bohatý i chudobný, zdravý i chorý. Stredobodom je Baránok — Eucharistický Ježiš! On je to jedinečné spojivo! Vari nebude tak aj v nebi?

«Stánok Boží je medzi ľuďmi... Boh bude medzi nimi prebývať!»

Lateránska bazilika nám teda pripomína nebeský Je­ruzalem, do ktorého sa poberáme všetci ako budúci oby­vatelia neba. Aby sme však mohli získať «nebeské ob­čianstvo», musíme sa na to pripravovať už tu na zemi!

Sväté mesto bolo vystrojené ako «nevesta pre žení­cha!» V hodine smrti musíme byť už dokonale pripravení «ako nevesta!» To znamená: v nebeskom rúchu posvä­cujúcej milosti.

Náš Pán, keď chcel zdôrazniť hodnotu Božieho chrámu, kde bol prítomný Boh v Arche zmluvy, povedal farizejom: Vy hlupáci a slepci! Veď čože je viac: zlato a či chrám, ktorý posväcuje zlato? (Mt 23,17).

Chcel tým akiste naznačiť aj to, aby sme nekládli taký dôraz na zovňajšok, ale na vlastnú svätyňu - dušu, ktorá mô­že posvätiť aj zovňajšok - telo!

Apoštoli Peter a Pavol sa predbiehajú s výzvami:

Aj vy, ako živé kamene, budujte sa v duchovný dom, vo sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, ľúbezné Bohu v Ježišovi Kristovi (lPt 2,5).

Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého? (1 Kor 6,19).

My sme chrámom Boha živého! (2 Kor 6,16).

Neviete azda, že ste chrámom Božím a Duch Boží prebýva vo vás? Kto teda kazí chrám Boží, toho Boh skazou postihne, lebo chrám Boží je svätý, a vy ste takí! (1Kor 3,16-17).

Svätý Pavol zdôrazňuje, aby sme svoju telesnú schránku držali v svätosti, ako ochranné múry okolo svätyne. Svätý Peter naznačuje, čo máme v tejto svätyni robiť: máme v nej byť všetci «sväté kňazstvo», ktoré má prinášať «du­chovné obete, ľúbezné Bohu a Ježišovi Kristovi».

Toto je naša úloha v čase mystického snúbenectva na zemi. Už teraz mám byť živým svätostánkom, v ktorom prebýva Duch Svätý, Ježiš Kristus, celá Najsvätejšia Tro­jica.

Tu na zemi mám byť kňazom, ktorý za seba i v mene ľudstva prináša obete «ľúbeznej vône!», obete v intenciách Božej vôle!

Prvý Veľkňaz a spolu i Obeta je sám Ježiš Kristus. Ako obeť vydal seba samého, svoje Telo a svoju Krv, aby nás vykúpil. Obetným oltárom mu bol kríž. Pokračuje v každom svätostánku mystickým spôsobom.

Ako otec, matka rozdám sa dietkam, aby som ich ako čistú a ľúbeznú vôňu - obetu obetoval Bohu! To je obeť zodpovednosti kresťanskej výchovy!

Ako kňaz, zasvätená duša, seba mám premeniť ako hostiu. Kňazskou vysviackou, rehoľnými sľubmi sme sa premenili na «svätú Hostiu». Ak ju zneuctím, ak sľuby Pánovi odvolám, stanem sa apostatom. Premenená Hostia ostane premenenou, aj keď ju pošliapem!

Silne si dnes uvedomím:

Na zemi mám byť chrámom, v ktorom prebýva Boh, s ktorým a pre ktorého prinášam obetu stavovskej po­vinnosti. Potom mi bude samozrejmosťou tešiť sa na trvalé spojenie s Kristom v nebeskom Jeruzaleme, na nebeského Ženícha.

Tam nám Pán zotrie každú slzu z očú, tam nebude viac ani smrti, ani zármutku, ani náreku. Tam, kto zvíťazil, dostane dedičstvo: Baránok bude nám Bohom a my jeho ľudom. Sláva Božia bude nás osvetľovať a Baránok bude

Svetlom... V tomto svetle kráčať budú národy... Nevojde tam nič nečistého..., ale iba tí, čo budú zapísaní v Baránkovej knihe života...

Iba tí, čo sa na to pripravili.

Iba tí, čo sa naučili stáť svorne brat s bratom, sestra so sestrou, sused so susedom, priateľ s priateľom i s nepria­teľom, malý s veľkým, učený s neučeným... Boh ich bude ožarovať. A kraľovať budú na veky vekov.

PREDSAVZATIE

Snaha o osobnú dokonalosť.

Snaha o svornosť s blížnym. Kde? Kedy? S kým?

Desiatok ruženca: Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval...

 Miriam Liptovská, Celý rok so svätými