Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Uvedenie do bohoslužby: 

Tento sviatok sa slávil už v 5. storočí v Jeruzaleme. V 7. storočí ho začali sláviť aj v Západnej cirkvi. Na Východe sa nazýva Hypapanthe — Stretnutie. Od roku 1960 sa slávi ako sviatok Pána. Je to na 40. deň po Vianociach a uzatvára rad vianočných sviatkov (porovnaj Lk 2,22). 

Uvedenie do čítaní: 

 1. Mal 3, 1-4

Prorok predstavuje príchod Mesiáša do chrámu veľkolepo. Účastníci ho podľa neho budú vítať s bázňou. Realita dnešného sviatku je iná. Podstata – obeta je tu zjavná a páči sa Bohu, ako to napísal prorok. 

 1. Hebr 2, 14-18

Ježiš sa nám stal podobným, podrobil sa aj starozákonným predpisom. Chcel sa stotožniť s človekom. Urobil všetko pre to, aby nám pomohol v našich životných skúškach a slabostiach. 

 1. Lk 2, 22-40

Príchod Ježiša do chrámu – jeho predstavenie Nebeskému otcovi sa odohralo v tichosti a nie veľkolepo. O to viac vyniká stretnutie s ním u tých, ktorí žijú v tichosti a sväto s Bohom. O to hlbšie tiež vyznieva Máriina obeta a hlboké, vnútorne prežívanie účastníkov tohto stretnutia. 

PÁN PRED PÁNOM 

Z bohatstva dnešnej liturgie vyberieme si myšlienku «Pán pred Pánom» v troch zastaveniach:

 1. Predstavenie;
 2. Veľkosť Matky;
 3. Kristus pre nás! 
 1. Predstavenie

Priniesli ho do chrámu, aby ho predstavili. Koho, komu?

Jozef a Mária Syna Božieho! To Dieťa, okolo ktorého narodenia zažili toľko útrap, ale ktoré im prinieslo «Radosť a Pokoj!» Vlastnili už dôkazy Boha, lebo iba Boh je Pôvodcom pokoja. Napriek tomu nenárokovali si dišpenz spod zákona. Prvorodeného šli predstaviť, ako to žiadal zákon.

Pána šli predstaviť Pánovi — Jeho Otcovi! To je krásne.

Otec mal aj úradne vidieť Syna — v chráme!

Pane, my začíname uhýbať úradným predstaveniam, sviatostným úkonom a žehnaniam (krst, sobáš...). Vyhová­rame sa akoby s vierou: «Si všadeprítomný! Načo sa zjavo­vať?»

Pane, to nehovorí z nás viera, ale strach, malichernosť, úzkoprsosť. Bojíme sa, že by na nás ukázali prstom: «To je tmár! Ešte verí kňazom!» 

 1. Veľkosť Matky Božej

Toto je sviatok veľkodušnosti panenskej Matky. Vedela od anjela najpravdivejšie: «On bude veľký... Syn Najvyš­šieho... Jeho kráľovstvo nebude mať konca...» Poznala však i Písmo a prorokov: «Na jeho chrbte budú orať hriešnici... bude sluhom... červom...»

Poznala, a predsa obetovala!

V Synovi obetovala seba. Od Zvestovania žila, dýchala iba pre neho. Teraz ho ide predstaviť Pánovi, aby vyriekla svoje «Suscipe... Prijmi, ó Pane... Svätý Otče... Tu je Bará­nok Boží, ktorého som priniesla na svet... Tu je Hostia čistá...» Aby...

«Aby moju dušu prenikol meč!» 

 1. Kristus pre nás

Simeon dokončil svoj chválospev; Syn Márie Panny bude pre nás, pre celý svet:

- Spásou.

- Svetlom.

- Pádom a povstaním pre mnohých.

- Znamením, ktorému budú odporovať.

Dám si otázku:

Čím je Kristus pre mňa? Žijem z Krista, pre Krista, ale­bo proti nemu? Izaiáš dávno pred jeho príchodom povedal: «Hľa, ja položím na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, kto však v neho uverí, nebude zahanbený!»

Dejiny Sodomy a Gomory, dejiny Židov majú čo pove­dať. Kto mal možnosť poznať Krista, s kým sa Kristus krstom a vierou spojil, ale on ho neprijal, ten obíde tak, ako obišli títo! Kristus bude pre nich kameň, na ktorý na­razili a smrteľne havarovali.

Kto však tento kameň objavil, zastavil sa pri ňom a vzal si ho za základný kameň života, toho Kristus postaví vy­soko vo svojom kráľovstve. Toho predstaví svojmu Ot­covi: «Hľa, budoval na mne!»

My máme svetlo od krstu, ale keď zatvoríme okenice, ostávame vo tmách.

Pán pred Pánom je:

 1. Kristus vo mne: Jeho chce vidieť úradne vo mne ako v autentickom kresťanovi v Cirkvi.
 2. Kristus v blížnych: tam ho mám objaviť a predsta­viť Otcovi: «Prijmi, Svätý Otče... hľa, moje oči ho pozna­li, videli... nesiem ti ho a predstavujem v tejto a onej duši...!»
 3. Kristus v náručí Márie; jeho mám pozdvihnúť cez jej nepoškvrnenú lásku na zmier sveta. 

KVET

Pokúsim sa pridružiť blízučko k Panenskej Matke a s ňou obetovať na paténe to, čo mi je teraz, dnes, najdrahšie. Svätá Matka položí tento kvet do vázy pred svojho Syna.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými