Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Minule:

Tradicionalisti dočasne vzbudzujú určitú pozornosť.

Návrat k starým formám liturgie spôsobuje rozdelenie

Dar terajšej formy liturgie

Žijeme v úžasných časoch – čo sa týka liturgického života. Máme sv. omšu a obrady v reči, ktorou rozprávame. Splnilo sa to, čo žila prvotná Cirkev, o čo sa usilovali Cyrila Metod. Je to požehnané ovocie II. vatikánskeho koncilu.

Misál i mnoho obrady pri vysluhovaní sviatosti boli v latinčine. Je to „mŕtvy jazyk“, nehovorí sa nim a preto nepotreboval jazykové úpravy. Pred mesiacom som písal, že tak ako sú potrebné nové preklady klasických diel, rovnako sú potrebné aj jazykové úpravy misála.

Nový preklad a úprava misála

Najskôr si posvieťme na hlavné zásady prekladu podľa inštrukcie Liturgiam authenticam (Uvádzam niektoré):

  • - preklad sa má vyznačovať ľahko pochopiteľným jazykom, ktorý ale zachová dôstojnosť, krásu a vieroučnú presnosť textov (LA 25)
  • - preklad liturgických textov rímskej liturgie nemá byť v prvom rade dielom kreatívnej inovácie, ale verným a presným prenesením originálnych textov do národného jazyka (LA 20)
  • - text má byť preložený úplne a presne, bez vynechaní alebo prídavkov, čo sa týka obsahu, bez parafráz a komentárov (LA 20)
  • - niektoré slová, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť použité v latinskom liturgickom texte z dôvodu metriky alebo pre iné motívy literárnej techniky, majú často v skutočnosti teologický význam, a teda v prekladoch, pokiaľ je to možné, musia byť zachované (LA 55)
  • - prispôsobenia textov podľa čl. 37 – 40 Konštitúcie Sacrosanctum Conciliumtreba považovať za odpoveď na opravdivé kultúrne a pastoračné potreby a nemajú prameniť len z čistej túžby po novote a zmene; nech sa nepovažujú za prostriedok pre úpravu typických vydaní alebo zmenu ich teologických vyjadrení (LA 22)
  • - nie je dovolené, aby preklad užšie ohraničoval plný význam originálneho textu; treba sa preto vyhnúť výrazom, ktoré sú charakteristické pre komerčnú reklamu, politické alebo ideologické programy, meniace sa zvyky alebo také, ktoré sú vlastné oblastným nárečiam alebo sú viacvýznamové (LA 32)
  • - je potrebné vyhnúť sa slovám a výrazom, ktoré pre svoju prílišnú zastaranosť alebo nezvyčajnosť nemožno ľahko porozumieť, napriek tomu liturgické texty nemajú byť príliš späté s bežným spôsobom vyjadrovania; použitie výrazov, ktoré sa líšia od zvyčajného a každodenného spôsobu vyjadrovania, vedie nezriedka k tomu, že sa texty ľahšie zapamätajú a účinnejšie sa vyjadria nadprirodzené veci (LA 27)
  • - doslovný preklad výrazov, ktorý môže spočiatku v národnom jazyku znieť zvláštne, môže z tohto dôvodu podnietiť u poslucháča záujem a poskytnúť tak príležitosť na katechézu (LA 43)
  • - liturgický preklad, ktorý berie náležite do úvahy autoritu a integritu originálneho textu, prispieva k vývoju sakrálneho národného jazyka, v ktorom slová, syntax a gramatika majú byť vlastné Božiemu kultu (LA 47)
  • - v preklade sa má zachovať osobitný charakter rímskeho obradu, ktorý dokáže skutočnosti vyjadriť stručne a výstižne (LA 57)

Keďže sa zároveň vyžaduje aj stabilita textu, osobitne hlavných častí omše, ktoré si ľud už zapamätal, je možné ich meniť len z vážnych dôvodov. Liturgická komisia preto prijala zásadu, že časti ľudu sa zmenia len v prípade, že výrazne odporujú súčasným požiadavkám (dogmaticky nepresné vyjadrenie, vynechania, prídavky, parafrázovanie a pod.)

Z tohto dôvodu aj v novom misáli bude veľmi málo zmien textov, do ktorých sa zapájajú veriaci.

Nabudúce

Zmeny v Bohoslužbe slova